Diakonia - Människor som förändrar världen

”Beslut om biståndet får inte ske bakom stängda dörrar”

Öka transparensen inom OECD DAC och fatta beslut om att avräkningar från biståndet upphör. Det är några av de budskap som Diakonia och andra organisationer inom CONCORD Sverige idag framför till Charlotte Petri Gornitzka, som för första gången tar plats som ordförande vid biståndskommitténs förhandlingsbord.

2016-10-10

Den 10 och 11 oktober träffas OECD:s biståndskommitté DAC för ett så kallat senior level meeting. Sverige representeras av utrikesrådet Johannes Oljelund och i ordförandeklubban håller för första gången nytillträdda Charlotte Petri Gornitzka, som innan dess var generalsekreterare för Sida.

I ett öppet brev till Gornitzka framför Diakonia tillsammans med medlemmar i CONCORD Sverige ett antal rekommendationer inför mötet och inför hennes kommande år vid DAC. Bland annat vill vi se att Gornitzka i sin nya roll verkar för att biståndskommittén blir mer transparent, inte minst vad gäller civilsamhällets och mottagarländernas representativitet.

Principerna om transparens och ansvarsutkrävande bör vara centrala för allt arbete som kommittén gör. Mottagarländernas regeringar och civila samhället bör vara representerade i processen med att modernisera biståndet och beslut kring biståndets framtid får inte ske bakom stängda dörrar, skriver organisationerna.

Tydliggör reglerna kring biståndet

I brevet framförs också en önskan om att DAC i sin pågående översyn av biståndsdefinitionen tydliggör vilka finansiella flöden som kommitténs medlemsländer får klassa som bistånd. Det mot bakgrund av att allt fler länder gör allt större avräkningar från biståndet. Enligt DAC:s egen statistik mer än fördubblades avräkningarna för inhemskt flyktingmottagande mellan 2014 och 2015.

Vi vill understryka vikten av att moderniseringen av biståndet i alla lägen utgår från att biståndets främsta mål är fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Att en ökad andel av biståndet stannar i givarländerna får negativa konsekvenser för biståndsverksamhetens långsiktighet och hållbarhet och för människor som lever i fattigdom.

”Givarländerna ska ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande, men det ska inte bekostas av biståndet.”

Orimligt att biståndspengar går till militären

Organisationerna lyfter även fram det orimliga i att biståndsdefinitionen i den pågående översynen breddats så att vissa militära och säkerhetsrelaterade kostnader kan klassas som bistånd. Inte bara kan det försvåra arbetet och öka utsattheten för biståndsaktörer i partnerländer, det är också fel att ta pengar från biståndet till militära utgifter, som redan nu är 13 gånger större än biståndets volym.

DAC:s ansvar för en solidarisk flyktingpolitik tas också upp i brevet, och att DAC måste tydliggöra att biståndet inte får villkoras.

Just nu finns det ett ökat intresse hos många givare att använda bistånd för att hindra flyktingars och migranters möjlighet att lämna sitt närområde. DAC måste tydliggöra att biståndet inte får villkoras och användas som ett verktyg för givarländernas inhemska politiska prioriteringar kopplat till att stävja migration.

Bakom brevet som samordnats av CONCORD Sverige står:

Ann Svensén, generalsekreterare, IM
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Erik Lysén internationell chef, Svenska Kyrkan
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Jens Orback, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center
Niclas Lindgren, direktor, PMU
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU
Kristina Henschen, kanslichef, Union to Union
Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet
Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd
Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Anneli Rogeman, Vd, We Effect
Victor Åström, chef global samordning, Naturskyddsföreningen