Diakonia - Människor som förändrar världen

Material för pilgrimsvandringar

Här finns andaktsmaterial för pilgrimsvandringen för klimaträttvisa. Vandringen startar i Uppsala den 12 juli och når Lund den 10 september. Den kommer att ge utrymme för utforskande av sambandet mellan kristen andlighet och ekologi. Den bidrar till ökad medvetenhet och ökat engagemang kring klimatfrågan, både på det personliga planet och i samhället i stort.

Världens ledare står inför stora utmaningar på klimattoppmötet i Paris i december 2015. Kyrkan vill göra det möjligt för var och en att uttrycka sig, göra sin röst hörd och sända uppmaningar till ledarna på toppmötet. Därför gör vi en ekumenisk pilgrimsvandring som knyter samman Sverige och Finland med en internationell pilgrimsvandring till klimatmötet i Paris inom ramen för det nationella projektet Act Now for Climate Justice.

Morgonbön

L: Gud kom till min räddning.
Alla: Herre, skynda till min hjälp.
L: Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande
Alla:  Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Sång:

Tack, gode Gud för allt som finns. Först broder Sol av alla ting. Halleluja, Halleluja. Vår broder låter dagen gry, ditt tecken är han i vår rymd. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja

Tack, gode Gud, för moder Jord. Än bär hon oss och vad vi gjort. Halleluja, halleluja. Hon bringar träd och frukter fram och blomstersmyckar alla land. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja.( Sv. Ps 23)

Psaltarpsalm, Psalm 46

I: Gud är vår tillflykt och vår styrka,*
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

II: Därför räds vi inte om än jorden skälver*
och bergen störtar i havets djup,

I: om än vattnen brusar och skummar*
och bergen darrar vid havets uppror.

II: Herren Sebaot är med oss,*
Jakobs Gud är vår borg.

I: Här är en flod vars strömmar
ger glädje åt Guds stad,*
som den Högste har helgat till sin boning.

II: Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,*
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

I: Folken larmar, riken vacklar.*
Då hörs hans röst och jorden bävar.

II: Herren Sebaot är med oss,*
Jakobs Gud är vår borg.

I: Kom och skåda Herrens gärningar,*
som slår världen med skräck.

II: Han gör slut på krigen över hela jorden,
han bryter bågen och bräcker spjutet,* 
sköldarna bränner han upp i eld.

Textläsning: Kol. 1: 14-19
Genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Tystnad

Bön

Gud vi tackar dig för nattens vila. Vi tackar dig för denna nya dag. Hjälp oss att vandra i lyhördhet och öppenhet för dig, varandra och det som vi kommer möta på vägen. Var med oss och låt oss vara med dig. Amen.

L: Herre, visa mig din väg.
Alla: Och gör mig villig att vandra den.

Middagsbön

Sång
Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud.
Himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig. Herre vi prisar dig. Herre vi sjunger ditt heliga namn.

Jesus, Guds son, levde och dog för alla för oss, lever idag, ja, han är här, ja, han är här. Herren vår Gud vill vi tacka…

Anden, vår tröst, levande, varm och helig och stark, talar om Gud, stöder och bär, dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka. (PoS 21)

Textläsning
Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. (1 Mos.2: 7-9, 15)

Betraktelse och eller tystnad

Bön om förlåtelse (skriven av Per Harling):
Sjunget omkväde: Kyrie eleison, Christe Eleison, Kyrie eleison. (Herre Förbarma dig, Kristus Förbarma dig, Herre Förbarma dig.)

Alla Du vår skapare och livgivare, vi är en del av din sköna men sköra skapelse. Vårt är ansvaret att värna, vårda och vörda den. Vi har brustit i vårt ansvar. Därför ropar vi: Kyrie.

Jorden är vår moder. Vårt ursprung, vår näring. Varje vetekorn i fruktbar mylla vibrerar av din skapande vilja. När jorden skövlas och förgiftas av girighet och kortsiktiga intressen, förnekar vi vårt ursprung, förkväver vi din vilja. Därför ropar vi: Kyrie…

Jorden är en vattenplanet. Haven är vårt fostervatten. Allt liv är bärare av ditt skapande vatten; människor, växtlighet och djur. När vattnet orenas och förgiftas återverkar detta på oss själva och vår framtid. Därför ropar vi: Kyrie..

Luften är livets andedräkt, jordens andrum. Varje andetag är en påminnelse om din skapande kraft. När luften orenas och förgiftas skadas jordens egna lungor och din skaparkraft förkvävs. Därför ropar vi: Kyrie…

Tystnad

L: Förlåtelsens ord: Jesus Kristus, som förenat Gud med hela sin skapelse, hör ditt rop och renar dig från all skuld. Res dig och vandra i tro och kamp för skapelsens okränkbarhet. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Amen

Sång
Godhet har makt över ondskan, kärlek nedkämpar hat, ljuset upplyser mörkret, livet segrar till slut. Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek. Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek. (sv. Ps 782)

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen

Framkomstbön:

L: Gud vi tackar dig för att vi nu nått målet för denna dags pilgrimsvandring.
Alla: Tack för alla sätt genom vilka du har mött oss idag. Genom djur och växter, luft, vatten, jord och eld.
L: Tack för din skapande kraft som ger liv åt allt som finns, också åt oss.
Alla: Hjälp oss att ta vara på livet som du ger oss, så att vi, tillsammans med allt annat i skapelsen kan prisa och lova dig.

Delande:
Här får var och en möjlighet att dela med sig av en tanke eller ett intryck från vandringen, något som berört eller varit viktigt. De som inte har ordet lyssnar och kommenterar inte det som sägs. Om man inte vill dela så säger man "pass".

Sändningssång/välsignelse:
Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen må Gud hålla, hålla dig i sin hand. (Pos 845)

Texterna på denna sida är hämtade ur Gröna Pilgrimsboken från Pilgrimscentrum Vadstena.Texter och sånger kan självklart bytas ut efter behov. Själva vandringen kan med fördel vandras omväxlande i samtal och tystnad. Inför vandringen i tystnad kan man upprepa det bibelord som lästes vid föregående bön som ett tankeord att ha med sig in i tystnaden.