Diakonia - Människor som förändrar världen
Organisationen AFEM jobbar för kvinnors rättigheter i Kongo-Kinshasa (DRC). De får stöd av Diakonia med medel från Svenska PostkodLotteriet. Foto: Joakim Roos

Diakoniaprojekt med stöd av PostkodLotteriet

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de projekt som Diakonia ger stöd till med hjälp av pengar från Svenska PostkodLotteriet:

2015-05-28

AFEM i Kongo

AFEM utbildar kvinnor på den kongolesiska landsbygden i hur de kan utnyttja radion. De lär kvinnorna att intervjua varandra, diskutera de kränkningar de utsätts för, och hur de kan spela in materialet. Materialet sänds sedan i lokala radiostationer.

AFEM har bildat ett dussintals så kallade ”radiolyssnarklubbar” på landsbygden; forum där kvinnor regelbundet möts för att utbilda sig i sina rättigheter och lyfta frågan om våld mot kvinnor. Via radio försöker projektet att förändra den dominerande kvinnosyn som finns genom att skapa en mer positiv bild av kvinnan.

Arc en Ciel i Libanon jobbar för fred

Libanon är ett land som präglas mycket av konflikterna i regionen. Kriget i Syrien har de senaste åren lett till en stor flyktingström in i landet.
Organisationen Arc en Ciel arbetar med ungdomars för att skapa fredlig samexistens med människor, oavsett religiös och kulturell härkomst. Man vill få dem att delta i byggandet av ett fredligt Libanon och i utvecklingen av sina lokalsamhällen.

En viktig del i projektet är att män och kvinnor på samma villkor ska vara en del av den fredsskapande processen. Därför är minst häften av deltagarna i alla aktiviteter kvinnor. Projektets mål är bland annat att unga libaneser fungerar som viktiga aktörer för att främja ett fredligt samhälle.

CENIDH i Nicaragua: Främjar och försvarar ursprungsbefolkningens rättigheter

I Nicaragua är narkotikakartellerna och den organiserade brottsligheten otryggt närvarande. Arbetslösheten är hög och privata investeringar hotar ursprungsbefolkningens kollektiva rättigheter med storskaliga projekt och exploateringstillstånd. Lokala organisationer rådfrågas inte i frågor som rör deras rättigheter till sin jord, mark och naturtillgångar och mänskliga rättigheter respekteras inte.

Cenidh har utvecklat en strategi för att utbilda och stödja ursprungsbefolkningens kvinnliga och manliga ledare och försvara mänskliga rättigheter. Bland annat utbildas ursprungsbefolkningen i mänskliga rättigheter och en samordning mellan olika organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter sätts samman för att påverka myndigheter både lokalt och nationellt och internationellt. 

Predo i Sri Lanka: Stärker medvetenheten om barns rättigheter

I slutet av 1800-talet förde brittiska kolonialister tamiler från södra Indien till Sri Lanka för att arbeta på theplantagerna, ett arbete britterna själva ansåg vara för tungt. Sedan den tiden har de indiska tamilerna bott i små ”linjehus” och är starkt beroende av sina arbetsgivare. De har blivit socialt, ekonomiskt och politiskt isolerade. Utbildningen släpar efter 40-50 år.

Syftet med Predos arbete är att skapa medvetenhet om barns rättigheter, etablera och stärka barnklubbar, förskolor och skolor, bygga föräldranätverk och utbilda föräldrar. De utbildar även lärare och resurspersoner. En viktig del är också att arbeta med påverkan mot myndigheter både lokalt och nationellt.

Thailand: Minoriteter får medborgarskap

Projektet syftar till att minska utsatthet, diskriminering och exploatering av minoritetsgrupper i det thailändska samhället så att dessa grupper kan åtnjuta samma mänskliga rättigheter som övriga befolkningen. Idag saknar uppskattningsvis över 400 000 personer tillhörande thailändska minoriteter medborgarskap.

Projektets mål är att rätten till födelseattest för de etniska minoriteterna garanteras, vilket är en förutsättning för att de ska få laglig rätt till exempelvis hälsovård och utbildning. Långsiktiga mål är att minoritetsgrupper organiserar sig för att uttrycka sina behov, samt att nationella beslutsfattare påverkas att förbättra minoriteters rättigheter.

Projektet är ett samarbete mellan Diakonia och Plan International och genomförs av: Foundation of Child Understanding (FOCUS), Upland Holistic Development Project (UHDP), Development Center for Children Community and Network (DCCN) och The Mirror Foundation.

PostkodLotteriet stärker humanitärt arbete

Även under 2015 kommer Diakonia satsa en del av pengarna från PostkodLotteriet på att stärka vårt humanitära arbete - kort sagt de insatser vi går då katastrofen är ett faktum. Ofta handlar insatserna om akut hjälp till nödställda efter naturkatastrofer.

Pengarna kommer bland annat satsas på att:

Att vidareutveckla och klargöra Diakonias roll och åtagande i en humanitär katastrof

Att stärka kapaciteten hos Diakonias personal att arbeta med humanitärt stöd

Att stärka kapaciteten hos utvalda samarbetsorganisationer som kommer att vara engagerade i framtida humanitärt arbete

Att öka Diakonias finansiella resursbas för humanitärt arbete.

Diakonia har, som en av 18 organisationer i världen, en HAP certifiering sedan 2014. Certifieringen kommer att bidra till att säkra kvaliteten i Diakonias bistånd ytterligare.

PostkodLotteriet finansierar Diakonias påverkansarbete

En del av utdelningen kommer Diakonia också att använda för att finansiera vårt påverkansarbete i Sverige och EU. Diakonia arbetar med bistånd som utgår från mottagarnas behov: Människor som lever i fattigdom vet själva vad som behövs för att förändra. Vår uppgift är att stötta dem i deras kamp för ett värdigt liv. I samtalen med eldsjälar runt om i världen om hur vi ska utrota fattigdomen och skapa rättvisa får vi ofta höra: ”Åk hem till Sverige och gör er hemläxa!”.

Det är dessa röster vi har i ryggen när vi uppvaktar beslutsfattare, initierar debatter, tar fram faktaunderlag och rapporter. För orsakerna till fattigdomen finns inte enbart på det lokala planet:

– Fattiga människors livsvillkor påverkas av beslut som fattas i till exempel EU och Sverige, säger Diakonias policychef Ankin Ljungman. Diakonias påverkansarbete hör ihop med, och stärker, det arbete som våra samarbetsorganisationer gör i sina länder. Till exempel, när våra samarbetsorganisationer arbetar för att anpassa sig till klimatförändringarna som drabbar de fattiga allra värst, så kompletterar vi det genom att förmå beslutsfattare i Sverige och EU att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt dem.

Privata aktörer

I en ny global och nationell kontext för bistånd och utveckling har näringslivets roll i förhållande till mänskliga rättigheter, väpnad konflikt och miljö hamnat högt på dagordningen. Att anta denna nya agenda innebär flera utmaningar, både för privat sektor och civilsamhällets organisationer. Företagens intressen måste gå hand i hand med arbetet för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

När privata aktörer nu lyfts som en viktig drivkraft för utveckling har Diakonia en unik möjlighet att spela en viktig och innovativ roll: att bygga broar mellan näringslivet, civilsamhällets organisationer och lokalbefolkningen i fattiga länder samt att genom dialog, utbildning och påverkan direkt och indirekt verka för en hållbar ekonomisk utveckling.