Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe Gatuliv i Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso är ett av världens absolut fattigaste länder. Diakonia har funnits på plats i över 20 år. Våra samarbetsorganisationer jobbar med att att på konkreta sätt förbättra livet för fattiga människor, samtidigt som vi också arbetar för att de ska få större politiskt inflytande på nationell nivå.

2015-09-30 Ansvarig: Luther Yameogo

Ett av världens fattigaste länder

Nästan hälften av Burkina Fasos befolkning lever i svår fattigdom, inte minst kvinnorna. Landet präglas av hög analfabetism bland vuxna, bristande tillgång till hälso- och sjukvård, ökande inkomstklyftor mellan rika och fattiga. Säsongsmigrationen, där människor åker till grannländerna för att arbeta, gör att nästan en tiondel av befolkningen flyttar utomlands varje år.

Klimatförändringarna påverkar människors liv

Många människor i Burkina Faso lever på landsbygden och är beroende av sitt lilla familjejordbruk. Det ytterst torra klimatet i landet har i alla tider gjort det svårt med livsmedelsförsörjningen. I och med klimatförändringarna har det blivit ännu svårare att få tillräckligt stora skördar. Förutom torkan drabbas landet nu också av häftiga oväntade regn som ibland orsakar översvämningar.

Detta gör Diakonia och våra samarbetsorganisationer

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar med att stärka invånarnas kunskap om sina rättigheter. Vi ger stöd så att människor kan gå samman och organisera sig. I redan etablerade organisationer ger vi stöd inom till exempel ekonomistyrning, redovisning och internkontroll så att våra samarbetsorganisationer har möjlighet att arbeta mer effektivt.

Genusanalys, hiv- och aidsfrågor samt rättighetsperspektiv är en integrerad del av alla våra aktiviteter.

Arbete för de ungas möjligheter till ett bra liv

I Burkina Faso är nästan 60 procent av befolkningen under 20 år. En stor del av dem lever i svår fattigdom och det råder hög arbetslöshet. Människor har dessutom generellt en låg tillit till det politiska styret.

Att ge den unga befolkningen möjligheter till inflytande är viktigt för att bygga upp ett mer demokratiskt land. Därför riktar sig flera av Diakonias insatser till just ungdomar. 

Sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) är en annan gren av arbetet för Diakonia i Burkina Faso. Vi och våra samarbetsorganisationer arbetar för att alla människor ska ha tillgång till grundläggande samhällsservice samt för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Framsteg på jämställdhets- och utbildningsområdet

Under de senaste åren har framsteg gjorts inom jämställdhetsfrågor och utbildning i Burkina Faso. År 2009 antogs exempelvis en lag om könskvotering av folkvalda ämbetspersoner.

En annan viktig framgång är tillämpningen av en mer professionell läroplan för läs- och skrivkunnighet. Detta främjar ungdomars inträde på arbetsmarknaden. En annan viktig sak är att det nu finns en lag på att undrvisningen i landets skolor ska vara tvåspråkig, vilket ökar alla ungas chanser att ta del av utbildningen. 

Den senaste tiden har Diakonia och våra samarbetsorganisationer nått goda resultatet gällande att öka möjligheten för det civila samhällets aktörer och medborgare att delta i beslutsprocesser. Det här har skett bland annat genom att utbilda människor till valobservatörer, samt genom kapacitetsuppbyggnad gällande vikten av att arbeta med politiskt inflytande.

En fredlig revolution

I slutet av 2014 avsattes presidenten i Burkina Faso efter stora demonstrationer. Diakonias samarbetsorganisationer varmed och organiserade de fredliga protesterna. En övergångsregering tillsattes och val var planerade att hållas i oktober 2015. Det skulle bli det första fria valet i landet på 25 år. I mitten av september 2015 ägde dock en statskupp rum i landet och nu är läget oklart. 

Läs mer om Diakonias arbete i Burkina Faso