Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i politiken

Politiska beslut i frågor kring bistånd, skatteflykt och klimatfinansiering har enorm betydelse om vi vill förändra världen. Diakonia vill inte bara framföra kritik mot sådant vi tycker är fel. Vi vill också bidra med konkreta förslag på hur politiken kan förbättras.

Strukturer påverkar människors livsvillkor

Politiska beslut, eller avsaknaden av dem, håller människor kvar i fattigdom. Därför vill Diakonia påverka stora strukturella frågor som, när de förs ned på ett lokalt plan, har oerhörda konsekvenser för världens fattiga.

Riktlinjer för påverkansarbete

I våra ansträngningar att påverka beslutsfattare arbetar vi utifrån ett antal riktlinjer:

Likabehandling av partier i riksdagen och Europaparlamentet som delar Diakonias människosyn (se fotnot 1): Vi delger partierna vår information och erbjuder dialog. Till övriga partier förbehåller Diakonia sig rätten att välja sammanhang där vi inbjuder till dialog, arrangemang och samverkan.

Öppenhet: Vårt arbete gentemot beslutsfattare kännetecknas av en hög grad av öppenhet. Vi är därför transparenta i våra kontakter med riksdagspartierna.

Konstruktivt: Vi anstränger oss för att ge konstruktiva förslag på hur politiken ska förbättras. De förslag som kommer från Diakonia är realistiskta, relevanta och nåbara.

Samarbete: Vi samarbetar med andra svenska folkrörelser både när det gäller folkbildning och opinionsbildning.

Individuellt engagemang: I arbetet med att påverka beslutsfattare är engagemanget hos till exempel individer och församlingar enormt viktigt.

Dialog med våra samarbetsorganisationer: Det är Diakonias internationella samarbetsorganisationers analyser, erfarenheter och kunskaper - det vill säga i grunden behoven från människor som lever i fattigdom och förtryck - som ligger till grund för vårt påverkansarbete i Sverige.

Andra kännetecken för Diakonias påverkansarbete

Vi arbetar för att påverka politiker i frågor som våra samarbetsorganisationer i världen tycker är viktiga för att skapa rättvisa och utrota fattigdomen.

Vi förenar påverkansarbetet med folkbildning och spridande av information.

Vi arbetar långsiktigt och uthålligt och har kunskap som grund för våra åsikter.

PostkodLotteriet: Diakonias påverkansarbete i Sverige och EU finansieras med pengar från Svenska PostkodLotteriet.

1 Diakonias värdegrund grundar sig på tron om människors lika värde och rätten för var och en, oavsett religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning att leva under värdiga förhållanden.