Diakonia - Människor som förändrar världen

Vad måste göras för att stoppa skatteflykt?

Skatteflykt diskuteras nu flitigt på internationell nivå. En framgång är att EU fattat beslut om så kallad "land-för-land-rapportering" för den finansiella sektorn, inklusive banker och i begränsad form för skogs- och utvinningsindustrin. I rådslutsatserna från maj 2013 tog EU upp möjligheten att introducera sådan rapportering för stora företag i alla sektorer, men tyvärr backade EU:s medlemsländer från detta i slutet på året. 

Några (men inte tillräckliga!) steg för att stoppa skatteflykt

Sveriges regering tar upp skatteflykt som ett utvecklingsproblem i 2013/2014 års skrivelse till riksdagen om genomförandet av Sveriges politik för lobal utveckling (PGU). Men regeringen har inte varit drivande i internationella diskussioner och inte gett stöd till land-för-land rapportering för företag.

Detta anser Diakonia måste göras:

Automatiskt och öppet informationsutbyte mellan länder: Länder bör upprätta ett system med öppet och automatiskt informationsutbyte kring skatt på global nivå. Ett globalt system måste utformas på ett sätt så att utvecklingsländer kan dra fördel av det. Det system som finns idag, som bygger på bilaterala avtal och informationsutbyte på begäran, är resurskrävande och missgynnar utvecklingsländer.

Land-för-land-rapportering för multinationella företag: Multinationella företag bör åläggas att redovisa vinster, skatter, kostnader etc. i varje land de har verksamhet i. Idag behöver multinationella företag endast göra en sammanslagen global koncernredovisning vilket försvårar möjligheter att se vilka vinster som görs var, och vilka skatter företagen bör betala.

Offentliga register över företags verkliga förmånstagare: Länder bör upprätta offentliga register över de verkliga förmånstagarna (så kallat beneficial ownership) av företag. Detta skulle underlätta att kunna spåra och sätta stopp för skatteflykten. Idag kan individer och företag som ägnar sig åt skatteflykt till exempel gömma sig bakom anonyma skalbolag.

Stöd till utvecklingsländer att driva in skatter: Utvecklingsländer behöver ha lagar och system på plats som motverkar skatteflykt och korruption. Skatteverk och andra myndigheter behöver också resurser för att kunna följa upp lagstiftningen. Biståndsgivare bör ge det stöd som behövs till utvecklingsländer att upprätta fungerande system för att kunna driva in skatter.

Stöd till civila samhället: Civilsamhället i utvecklingsländer spelar en viktig roll i kampen mot skatteflykt genom att utkräva ansvar av politiker och företag. Biståndsgivare bör ge stöd till organisationer för att de ska kunna agera som "watch-dogs" i samhället.

Säkra utvecklingsländers deltagande i globala processer om skatt: De processer som diskuterar och fattar beslut för att bekämpa skatteflykt på global nivå måste inkludera utvecklingsländer.