Diakonia - Människor som förändrar världen
Hur lyckas man stoppa handeln med konfliktmineraler och samtidigt hjälpa gruvarbetare utvinna mineraler lagligt och säkert? Det är ett komplicerat dilemma som Diakonia arbetar med i flera länder, bland annat i Kongo-Kinshasa. Foto: Jeppe Schilder

Företag och mänskliga rättigheter

För att nå målen i Agenda 2030 och uppnå långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet måste även privata aktörer vara med. Genom handel, investeringar och verksamhet i fattiga länder skapas jobb som bidrar till ekonomisk utveckling och att lyfta människor ur fattigdom. Men företag kan också orsaka kränkningar av människors grundläggande mänskliga rättigheter.

En globaliserad ekonomi med utmaningar

Vi lever i en värld där ekonomiska relationer är globala. Vi utvinner råvaror i ett land som ska användas i produktion av varor i ett annat. Kläder, leksaker, livsmedel med mera tillverkas i en del av världen, ofta fattiga utvecklingsländer där löner och omkostnader kan hållas nere, för att konsumeras någon annanstans. Våra samarbetsorganisationer vittnar om usla arbetsförhållanden i många av dessa värdekedjor; brist på fackliga rättigheter och levnadslöner, barnarbete och modernt slaveri.  Megaprojekt inom energi-, gruv- och jordbruksindustri bidrar till stöld av land och vatten, tvångsförflyttningar och aktiviteter som förstärker en pågående väpnad konflikt.

För ansvarsutkrävande krävs starka och demokratiska institutioner. Endast fyra procent av världens befolkning lever i vad som kan anses vara öppna samhällen och utrymmet för människor att organisera sig och göra sina röster hörda minskar allt mer i allt fler länder. MR-försvarare, fackliga och sociala ledare  utsätt för hot, trakasserier och riskerar inte sällan att dödas. Om du protesterar mot företagsaktiviteter lever du extra farligt. Ursprungsbefolkning och kvinnor som står upp för sina rättigheter är extra utsatta.

Frivilliga riktlinjer och bindande regler

På World Ecomic Forum 1999 uppmanade FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan näringslivet att ta ökat ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Sedan tillkomsten av Global Compact har flera riktlinjer, ramverk och rapporteringsverktyg som reglerar företags ansvar för mänskliga rättigheter och förespråkar transparens tagits fram inom FN, OECD och EU.

En milstolpe  är FNs vägledande principer för företags och mänskliga rättigheter, som antogs i FNs Generalförsamling 2011. De visar på staters, respektive företags ansvar, och hur människor som fått sina mänskliga rättigheter kränkta har rätt till upprättelse och rättvisa. Gemensamt för existerande riktlinjer är dock bristen på tvingande regler och ansvarsutkrävande – det är upp till enskilda stater och EU att lagstifta för en reglering av företags verksamhet. Många röster, inte minst bland gräsrotsrörelser i utvecklingsländer, menar att bindande regler måste till – annars kommer vi fortsätta leva i en verklighet där kortsiktig ekonomisk vinst går före långsiktig hållbar utveckling.

Diakonias arbete

Diakonia har identifierat privata aktörer som viktiga i arbetet för att lyfta människor ur fattigdom, främja demokrati och mänskliga rättigheter och verka för en hållbar utveckling. Vi arbetar på olika sätt; genom att granska företags verksamhet och förhållanden i leverantörsled i utvecklingsländer, höja medvetenhet och kunskap genom aktivt påverkansarbete, utbildning och dialog.

Diakonia arbetar även mot beslutsfattare för en politik och  policy som stärker respekten för mänskliga rättigheter inom den privata sektorn. Staten har ett ansvar att skydda och främja sina medborgares mänskliga rättigheter, även mot företag. Den har ett ansvar som lagstiftare, investerare, bolagsägare, handels- och exportfrämjare och aktör i internationellt utvecklingsarbete. Vi uppvaktar beslutsfattare och för fram våra förslag i media. Vi ger stöd till våra samarbetsorganisationer runtom i världen för att de ska kunna utkräva ansvar av regeringar och företag.

Läs om våra förslag på åtgärder

Läs också Diakonias analys över hur regeringen kan ta ansvar för att förhindra företags kränkningar av mänskliga rätigheter