Diakonia - Människor som förändrar världen
Tack vare att den svenska biståndsnivån har fortsatt att hålla sig till enprocentsmålet har Diakonia kunnat fortsätta att stödja samarbetsorganisationer runt om i världen, bland annat AFEPO, Association of Women weavers of Ponsomtenga i Burkina Faso.

Effektivt bistånd

Orden "mer och bättre bistånd" sammanfattar Diakonias syn på biståndet. För att fattigdomen ska utrotas måste alla rika länder bidra. Men det handlar inte bara om att öka biståndet; vi måste också hela tiden arbeta för ett bistånd med hög kvalitet som ger hållbara resultat.

Bistånd – ett viktigt bidrag till utveckling

Bistånd är en viktig pusselbit för att kunna utrota fattigdomen, stärka de mänskliga rättigheterna, förebygga konflikter, lindra katastrofer, bygga demokratiska samhällen och öka jämställdheten. Biståndet spelar en central roll för att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, men kan inte ensamt bidra till att målen nås. För det krävs att andra resurser och politikområden också bidrar till en rättvis och hållbar utveckling.

Hur mycket bistånd?

Rika länder har ett särskilt ansvar att bekämpa fattigdomen i världen. En viktig, men långtifrån tillräcklig åtgärd, är att rika länder ger bistånd till utvecklingsländer. Rika länder har åtagit sig att avsätta 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst i bistånd till utvecklingsländer. Det är ett mål som de flesta givare inte lever upp till. Sedan 2006 avsätter Sverige en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) till bistånd.

Gemensamt ansvar för effektivitet

Biståndets kvalitet är minst lika viktigt som dess kvantitet. Mottagar- och givarländer, samt alla andra aktörer inblandade i bistånd, har ett ansvar för att pengarna används på ett effektivt sätt. Världens länder har enats om ett antal principer som ska styra bistånd och annat utvecklingssamarbete. Bland annat ska biståndet bygga på lokalt ägarskap, dvs människor som biståndet syftar till att stödja skall ha insyn i och ges möjlighet att vara med och utforma insatserna.

Utmaningar i biståndet

Bistånd verkar ofta i svåra miljöer och stöter därför ofta på utmaningar. Biståndet kan ständigt förbättras. Ett problem är att givarländer använder bistånd för att gynna sina egna ekonomiska och politiska intressen och att de tummar på de internationellt överenskomna principerna för ett effektivt bistånd. Exempelvis används biståndspengar till flyktingmottagande i givarländer. På mottagarsidan kan korruption eller bristande kapacitet att genomföra och följa upp biståndsinsatser vara problem. Det kan bli fel, men det viktiga är då att det finns system för att upptäcka det och rätta till.

Diakonias arbete

Genom påverkansarbete  arbetar Diakonia  för att biståndet ska bidra till att stärka jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och en hållbar utveckling. Vi uppvaktar beslutsfattare och för fram våra förslag i media. Vi ger också stöd till våra samarbetsorganisationer runtom i världen som arbetar för att biståndet ska ge resultat i deras länder.

Våra förslag på åtgärder

  • Rika länder ska hålla sina löften: Sverige bör fortsätta att avsätta 1 procent av BNI till bistånd och trycka på andra länder att leva upp till löftet att ge minst 0,7 procent av BNI.
  • Följa internationella principer för ett effektivt bistånd: Alla aktörer inblandade i bistånd – givar- och mottagarländer, organisationer och företag etc.– har ett ansvar att följa de internationella principerna för utvecklingseffektivitet.
  • Bistånd ska utgå från de behov människor har som lever i fattigdom och förtryck och vars rättigheter på olika sätt kränks. Kvinnors och flickors situation är extra prioriterat.
  • EU som en stor biståndsaktör måste föregå med gott exempel: EU:s bistånd ska sätta mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning först och inte användas till givarländernas egna militära, politisk och ekonomiska intressen.