Diakonia - Människor som förändrar världen
Framsida på rapporten om "due diligence".

Sveriges och företagens ansvar för mänskliga rättigheter

Diakonia har tillsammans med Amnesty International, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna och Swedwatch publicerat en rapport om mänskliga rättigheters "due diligence" i svenskt rättsväsende. Vi menar att due diligence, som är en form av riskbedömning eller konsekvensanalys, bör användas som ett verktyg för att kunna säkerställa att företag lever upp till grundläggande krav på att respektera mänskliga rättigheter, i synnerhet när de är verksamma i låglöneländer.

Globaliseringen har underlättat multinationella företags transnationella verksamhet. I takt med detta har internationell lagstiftning anpassats för att underlätta företags etablering på nya marknader. Lagar som skyddar människors rättigheter och ställer företag till svars för kränkningar har däremot inte anpassats till det förändrade landskapet, vilket ger utrymme för straffrihet och försvårar möjligheten att utkräva ansvar av företag.

Reglering behövs

Flera initiativ har tagits för att fylla detta tomrum. Vissa förespråkar bindande regler medan andra tror på frivilliga åtaganden. År 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Principerna är inte bindande men i november förra året meddelade handelsminister Ewa Björling att Sverige ska ta fram en nationell handlingsplan för implementering av FN:s vägledande principer.

- Vi hoppas med vår rapport kunna övertyga regeringen om att due diligence inte är ett främmande begrepp för företag och att det är hög tid att det även avkrävs på området mänskliga rättigheter. Reglering behövs för att försäkra att företag identifierar, förhindrar, begränsar och redogör för hur de åtgärdar sin negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna, säger Kathleen McCaughey handläggare på Amnesty.

Rapportens slutsats är att den svenska staten bör utreda vilka lagstiftningsmetoder som är effektivast för att säkerställa efterlevnaden av FN:s vägledande principer, som är ett första steg och ett minimum i uppfyllandet av statens skyldigheter gällande företag.

Rekommendationer

Frivilligorganisationerna bakom rapporten ger staten ett antal rekommendationer kring hur man bör agera. Dessa uppmanar den svenska staten att undersöka hur den svenska lagstiftningen, på ett rad olika områden, kan användas för att säkerställa att svenska företag genomför mänskliga rättigheters due diligence. Staten bör även säkerställa att parter som påverkas av ett brott eller en skada som begåtts i utlandet av ett svenskt företag eller dotterbolag får tillgång till upprättelse.