Diakonia - Människor som förändrar världen

Näringslivet och biståndet - kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundet bistånd

Anslagen från biståndsbudgeten som går till samverkan med näringslivet har ökat de senaste åren. Diakonia har tillsammans med Svenska kyrkan släppt en ny rapport som granskar näringslivet och biståndet

- Näringslivet har en viktig roll att spela när det gäller fattigdomsbekämpning men vi ser samtidigt att det görs väldigt få utvärderingar av denna typ av insatser. Det gör att vi inte känner till hur effektiva insatserna är för att nå hållbara utvecklingsresultat för människor som lever i fattigdom, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Rapporten ”Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014” listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för. Den fokuserar på regeringens styrning av biståndet inom detta område och är en uppföljning av en tidigare studie, publicerad i december 2011 och även den författad av journalisten Nils Resare.

Bundet bistånd

Rapporten konstaterar också en förekomst av bundet bistånd vilket strider mot internationella överenskommelser och innebär enligt forskning från OECD merkostnader för mottagarna av biståndet på 15-30 procent.
Den uppföljande granskningen visar samtidigt att regeringens styrning har förbättrats bland annat genom nya policyer, förtydligade ägaranvisningar och ny ledning för riskkapitalorganet Swedfund. Det är något som Diakonia och Svenska kyrkan välkomnar, samtidigt som organisationerna identifierar ett antal utmaningar:

Det finns mycket få oberoende granskningar och utvärderingar som mäter effekt i fråga om att bekämpa fattigdom.

Öppenheten kring insatserna har förbättrats något men är fortfarande begränsad.

Flera projekt är inte öppna för internationell upphandling och regeringen redovisar en ökad andel bundet bistånd. Det gäller bl.a. Swedpartnership, Swecare och DemoMiljö.*

Flera biståndsinsatser handlar om att främja svensk export.
I rapportens sammanfattning och slutsatser ger Diakonia och Svenska kyrkan regeringen, en rad rekommendationer. Det handlar om att öka transparensen kring insatserna, att avveckla det bundna biståndet och det biståndsfinansierade exportfrämjandet, samt att säkerställa att oberoende utvärderingar görs.

– Rapporten visar att även om vissa förbättringar gjorts så finns det brister i öppenheten i bistånd som sker i samverkan med privata aktörer.  Denna brist går stick i stäv med regeringens lovvärda ambitioner att öka öppenheten och måste åtgärdas. Bistånd i samarbete med privata näringsliv som använder offentliga medel måste ha samma krav på öppenhet som annat bistånd, säger Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.


*Swedpartnership ger etableringsstöd för svenska företag inom Swedfund. Fick 34 miljoner kronor per år 2012 – 2013. Swecare är huvudaktör för Socialdepartementets internationella främjandeverksamhet och har bland annat till uppgift att underlätta för svenskt företagande samt öka exporten på medicin- och hälsoområdet. Får 11,4 miljoner kronor 2011-2014. Genom DemoMiljö, som ligger under Tillväxtverket, kan svenska företag, med partner i sju utvalda länder, beviljas upp till 200 000 euro i bidrag. Fick 26 miljoner kronor 2012 – 2013.

Biståndet och näringslivet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Rapport Näringslivet och biståndet 2014 785 KB PDF