Diakonia - Människor som förändrar världen
Rapporten om bankernas hållbarhetsriktlinjer är framtagen av Fair Finance Guide. Diakonia är en av organisationer som står bakom Fair Finance Guide.

Rapport från Fair Finance Guide om bankers hållbarhetsarbete

I Fair Finance Guides rapport för 2015 om hur de sju största bankerna i Sveriges hållbarhetsarbete ser ut är det tydligt att bankerna har förbättrat sina riktlinjer. Men nivåerna på bankernas hållbarhetsarbete är fortfarande låga, och det finns flera utvecklingspotentialer för kommande år.

SEB i topp av storbankerna

I Fair Finance Guides rapport är det SEB som bedöms vara den storbank i Sverige som har bäst hållbarhetsriktlinjer, med ett resultat på 49%. Även vid mätningen som gjordes 2014 var SEB i topp i statistiken. Det som dock har hänt under 2015 är att de övriga storbankerna har förbättrat sitt hållbarhetsarbete till en högre grad än SEB (SEB:s siffra har gått upp 6 procentenheter under 2015 medan exempelvis Länsförsäkringar har ökat med 22 procentenheter).

Så här fungerar rapporterns poängsättning: Resultatet i Fair Finance Guides rapport anges i procent. Procentsiffran har tagits fram genom en kartläggning av bankernas investeringspolicys, det vill säga vilka principiella krav bankerna säger att deras investeringar ska följa. Ju fler av de internationella principer, normer och konventioner kring hållbarhet och socialt ansvar på Fair Finance Guides lista som en bank säger sig följa, desto högre poäng får banken. Poängen sätts i procent (0-100%). Varje bank granskas och får poäng på 13 olika områden, som tillsammans bildar bankens helhetsbryg i granskningen.

Mänskliga rättigheter starkaste området

I rapporten har varje område som Fair Finance Guide bedömt brutits ner för varje bank, för att se hur bra eller mindre bra som deras arbete är inom respektive område. Det område som bankerna är överlägset mest framgångsrika i är mänskliga rättigheter, där exempelvis Nordea och SEB når upp i 72% respektive 69%. De andra områdena som bankerna är mest framgångsrika i är arbetsvillkor, skatteflykt och korruption samt vapen, där SEB har den högsta siffran i hela mätningen för storbankerna med 81%.

Endast en tredjedel av kriterierna mötta

Även om bankerna uppenbart har gjort stora framsteg under året menar Fair Finance Guide att det fortfarande är en bit kvar att göra innan en acceptabel nivå har nåtts. Enligt rapporten uppfyller bankerna i genomsnitt endast en tredjedel av de kriterier som ligger till grund för Fair Finance Guides granskning, och i vissa av de områden som granskats under all kritik. Exempelvis har Danske Bank och Swedbank endast ett resultat på 7% respektive 9% under området biologisk mångfald.

Anmärkningsvärda resultat för området klimat 

Det är inte bara inom området biologisk mångfald som procentsatserna är låga för bankerna. Även betygen för jordbruk, skog och klimatförändringar är i botten av de undersökta områdena. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den rådande klimatutmaningarna som Sverige och världen står inför. Här har bankerna därmed ett tydligt arbetsområde att förbättra.

Mindre banker överlägsna

I Fair Finance Guides granskning är för första gången de mindre bankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank inkluderade, då de gör starka anspråk på att arbeta hårt med hållbarhetsfrågor. Och statistiken är tydlig; dessa två banker klarar granskningen betydligt bättre än vad de större bankerna i nästan samtliga områden. I områdena arbetsvillkor och biologisk mångfald når exempelvis Ekobanken 100%.

Att dessa bankers siffror är betydligt bättre än storbankerna har delvis sin förklaring i att bankerna har en lägre riskprofil än de större bankerna då utlåning från bankerna sker till mindre företag verksamma inom Sverige. Bankerna har dock flera rutiner gällande hållbarhet som de större bankerna skulle kunna anpassa till sin egen verksamhet, som exempelvis transparens kring vilka företag som bankerna lånar ut till samt att hållbarhetskraven som ställs på företagen är högre än hos storbankerna.