Diakonia - Människor som förändrar världen

Utvärdering av Politik för global utveckling

Diakonia och andra folkrörelseorganisationer har på nytt granskat Sveriges politik för global utveckling, PGU. Lyckas regeringen med målet att bidra till en rättvis och hållbar utveckling?

Rapportens olika områden

I PGU Barometern har Diakonia och andra organisationer tagit tempen på några områden i svensk politik för global utveckling. Rapporten tar upp klimatfrågan, kapitalflyktens konsekvenser, vapenexporten och handelspolitiken.

Vad är PGU? Sveriges Politik för global utveckling (PGU) fastställdes av riksdagen 2003 och genomsyras av ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Syftet med PGU är att alla politikområden ska samverka för att på så sätt bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Alla politikområden ska samverka

Sveriges riksdag beslutade 2003 att all svensk politik, inte enbart biståndet, ska bidra till att gynna en hållbar och rättvis världsutveckling. Fattiga människors behov, perspektiv och rättigheter ska genomsyra all svensk politik. Det är det som idag går under namnet Politik för global utveckling (PGU).

Målkonflikter i svensk politik

I vårt arbete på svensk och europeisk nivå finns en ambition att belysa existerande målkonflikter. Några områden där reformer kan göras för att förbättra samstämmighetspolitiken är följande:

Tydliga, mätbara mål som gör det möjligt att följa upp om olika politikområden går hand i hand med utvecklingsmålen. Resultatredovisningar som är tydliga ökar dessutom insynen för andra aktörer.

Identifiera målkonflikter, inte bara synergieffekter i regeringens resultatskrivelser. Det kommer alltid att existera målkonflikter, och det vore utopiskt att tro att Sveriges politik på alla områden alltid skulle gå hand i hand med utveckling.

En mekanism för att hantera målkonflikter mellan olika politikområden behövs. En sådan mekanism bör vara tydlig och transparent, vilket skulle främja möjligheten till ansvarsutkrävande.

Konsekvensanalyser av politikens inverkan på fattiga människor. Sveriges politik måste bli mer evidensbaserad om positiva och negativa effekter ska kunna mätas.

Resurser på departementen och myndigheter behöver stärkas. Kunskapen och medvetenheten om PGU har ökat inom departementen, men fortfarande är det tydligt att resurser saknas för att kunna bedriva ett effektivt samstämmighetsarbete.

Oberoende utvärdering av PGU saknas fortfarande, vilket också OECD kritiserade i sin senaste utvärdering av Sveriges utvecklingspolitik.

Klimat, kapitalflykt, handel och vapenexport

Rapporten fokuserar på de politikområden som vi och de andra organisationerna följer i vårt vardagliga arbete. Inom varje politikområde har vi koncentrerat oss på aspekter som vi anser vara av central betydelse för utvecklingen i världen.

Ladda ner rapporten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner PGU Barometern för 2010 620 KB PDF