Diakonia - Människor som förändrar världen

Privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

Diakonia och Svenska kyrkan granskar i en studie oberoende utvärderingar av statligt bistånd som UD och Sida kanaliserat via privata kommersiella aktörer. Kartläggningen, som presenterades den 8 december 2011, är gjord av Nils Resare och har titeln "Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd".

Utvärderingarna visar att privata aktörer brister i resultat

Samtliga utvärderingar visar att biståndsinsatser genom privata aktörer inte gett tillräckliga resultat, att man är dålig på att mäta och följa upp verksamheten eller att effekterna på lång sikt kan bli negativa. Regeringen måste mer aktivt följa upp hur bistånd som kanaliseras genom näringslivet får bättre effekt, skriver organisationerna i sina rekommendationer.

Unik granskning

Diakonia och Svenska Kyrkan presenterar en gemensam studie om biståndet genom privata aktörer där oberoende utvärderingar av biståndsinsatserna och dess resultat sammanställts. Det är första gången utvärderingar av bistånd som kanaliserats via privata kommersiella aktörer samlats på det sättet.

Svårt att se utvecklingseffekter

Granskningen, som gjorts av Nils Resare på uppdrag av Diakonia och Svenska kyrkan, visar att en övervägande majoritet av projekten som utvärderats antingen har svårt att uppvisa utvecklingsresultat, eller helt saknar utvecklingseffekter. Ett annat generellt problem för flertalet projekt är att mätningen av resultaten är bristfällig. Det är också svårt för oberoende granskare att få insyn i biståndsverksamheten när det sker genom privata aktörer.

Rekommendationer till regeringen

Diakonia och Svenska kyrkan föreslår i sina rekommendationer att regeringen för att säkerställa kvalitet i statligt bistånd som kanaliseras via privata kommersiella aktörer ska:

Säkerställa att man mäter utvecklingseffekter. Alla biståndsinsatser genom privata kommersiella aktörer måste ha ett tydligt formulerat och mätbart mål som bidrar till att minska fattigdomen.

Följa upp utvärderingar. Alla biståndssatsningar genom privata kommersiella aktörer bör liksom övrigt bistånd utvärderas kontinuerligt och slutsatserna och lärdomarna bör vara vägledande när man beslutar om nya insatser.

Öka transparensen i bistånd som förmedlas av privata kommersiella aktörer. Studien visar att flera av aktörerna brister i transparens. Regeringen bör utveckla en plan för hur och när affärssekretess är relevant. Skapa omedelbart regler som gör det omöjligt att placera svenska biståndsmedel i skatteparadis.

Säkerställa att målet att bekämpa fattigdomen alltid sätts främst och överordnas svenska exportintressen. Flera av insatserna som hittills genomförts av privata näringslivsaktörer är också exportfrämjande. Regeringen måste förutse målkonflikter och säkerställa att utvecklingsmålen sätts främst och därmed avstyra insatser som inte bidrar till att nå biståndsmålen.