Diakonia - Människor som förändrar världen
PGU-Barometern för 2014 har sammanställts av tolv organisationer inom ramen för CONCORD Sverige. Den presenterades den 13 mars 2014 under ett seminarium.

PGU-Barometer 2014

Världens fattiga får ta konsekvenserna av regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan olika politiska mål. I stället för att gynna utvecklingsländerna, riskerar beslut inom bland annat handels- och skattepolitiken att motverka fattigdomsbekämpning. Nu måste regeringen göra ett förnyat åtagande för PGU och lägga ansvaret på högsta politiska nivå. Det säger organisationerna bakom Barometer 2014.

Målet för all politik: Rättvis och hållbar utveckling

I dag presenteras Barometer 2014 som mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling (PGU). I rapporten utvärderar och betygsätter tolv organisationer - bland annat Diakonia - regeringens förmåga att leva upp till målet att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Analys av olika områden som är centrala för utveckling

I Barometern utvärderar och betygsätter organisationer Sveriges PGU inom följande områden:

Skatteflykt från utvecklingsländer

Klimat

Säkerhet, vapenexport och kopplingen militära och civila insatser

Migration

Företag och de mänskliga rättigheterna

Handelspolitik

Ett starkare ägarskap för PGU behövs

Barometern ger exempel på fall där regeringen lyckats i utförandet av PGU och på områden där det krävs förbättringar. Som avslutning finns ett antal rekommendationer.

Rapporten för 2014 visar på flera framsteg, men konstaterar samtidigt att fattigdomsbekämpning väger lätt i många politiska beslut. Förutom politisk vilja, saknas ägarskap och kunskap om hur PGU ska genomföras i praktiken.

Tar i år även upp företagens roll

Ett nytt område för årets rapport är företag och mänskliga rättigheter, där organisationerna identifierar flera målkonflikter. Ett exempel är regelverken för de allmänna pensionsfonderna. Förutom att vara otydliga gör de gällande att hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter och miljö så länge inte avkall görs på avkastningen – en formulering som går stick i stäv med målen i PGU.  

- Det är viktigt att regeringen i ägaranvisningarna till offentligt ägda företag, pensionsfonder och myndigheter ger tydliga besked att FN:s regelverk och principer för företag och mänskliga rättigheter måste efterlevas i praktiken, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Rekommendationer till den blivande regeringen

Det är tydligt att en stor utmaning ligger i att säkerställa åtagande av PGU på högsta politiska nivå. I rapporten identifieras åtta åtgärder som den regering som bildas efter valet bör genomföra om PGU ska kunna ta de steg framåt som vi anser att den behöver.

 1. Gör ett förnyat åtagande om PGU, och som en del av denna nystart skapa en statssekreterargrupp för PGU inom regeringskansliet
 2. Placera samordningsansvaret på högsta tjänstemannanivå inom UD
 3. Skapa ett arbetsprogram med mätbara indikatorer
 4. Tydliggör hur målkonflikter ska hanteras och sträva efter en förbättrad analys av konsekvenser av Sveriges politik
 5. Etablera en regelbunden oberoende utvärdering av PGU
 6. Stärk riksdagens roll och insyn
 7. Skapa fora för en bred dialog med relevanta aktörer
 8. Använd utlandsmyndigheterna i genomförandet av PGU

Om PGU: När riksdagen, med stöd från alla partier, 2003 antog PGU blev Sverige det första landet i världen att besluta att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Några tidigare rapporter om PGU

 • PGU-Barometer (2012)

  Den 10 maj 2012 presenterar Diakonia tillsammans med andra organisationer en ny PGU-barometer. Än en gång har vi "mätt trycket" på hur den svenska politiken för global utveckling ser ut i praktiken, och jämfört detta med den av riksdagen 2003 fastställda Sveriges politik för global utveckling (PGU). Läs mer om PGU-barometern 2012
 • Utvärdering av Politik för global utveckling (2010)

  Diakonia och andra folkrörelseorganisationer har på nytt granskat Sveriges politik för global utveckling, PGU. Lyckas regeringen med målet att bidra till en rättvis och hållbar utveckling? Läs mer om rapporten