Diakonia - Människor som förändrar världen

PGU-Barometer 2012

Den 10 maj 2012 presenterar Diakonia tillsammans med andra organisationer en ny PGU-barometer. Än en gång har vi "mätt trycket" på hur den svenska politiken för global utveckling ser ut i praktiken, och jämfört detta med den av riksdagen 2003 fastställda Sveriges politik för global utveckling (PGU).

PGU - ett mycket aktuellt debattämne

Hur Sverige ska förhålla sig till PGU är en högaktuell fråga. Regeringen väntas presentera sin skrivelse till riksdagen om genomförandet av PGU under maj 2012.

Mycket återstår att göra för att Sverige ska leva upp till PGU:s åtaganden om en samstämmig politik för att bekämpa fattigdom och främja respekt för mänskliga rättigheter. De senaste månadernas debatt om vapensamarbetet med Saudiarabien är ett exempel att samstämmighet ibland saknas.

Om PGU: När riksdagen, med stöd från alla partier, 2003 antog PGU blev Sverige det första landet i världen att besluta att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Vapenexporten ett exempel där samstämmighet saknas

Sveriges krigsmaterielexport till diktaturer ökat dramatiskt. År 2011 gick mer än hälften av svensk vapenexport till icke-demokratier. Sverige är också världens fjärde största leverantör av vapen till utvecklingsländer.

Utvärderar och betygssätter politiken

PGU-barometern 2012 mäter trycket på Sveriges PGU. I rapporten utvärderar och betygsätts Sveriges politik inom områdena:

Säkerhet och krigsmateriel

Skatteflykt från utvecklingsländer

Migration

Handelspolitik

Klimat

Fokus i rapporten ligger på utmaningar och målkonflikter där politiken inte är samstämmig med utvecklingsmålen.

Konkreta förslag: Så kan Sverige bli bättre

Konkreta förslag på hur politiken kan förbättras presenteras också i Barometer 2012. Inledningsvis konstateras att politisk vilja är avgörande. Det krävs också konkreta verktyg och mekanismer på flera olika nivåer för att garantera att människors rättigheter inte kränks på grund av svensk politik.

Några förslag som lyfts i Barometer 2012:

För att PGU ska bli en integrerad del i utformningen av Sveriges och EU:s politik krävs breda diskussioner och deltagande i utvecklingsländer, genom till exempelambassader och Sidakontor.

Oberoende och regelbundna utvärderingar för att följa upp målen i PGU.

Regeringen bör stärka PGU:s ställning på politisk nivå inom regeringskansliet genom att göra PGU till en integrerad del av beredningen i regeringskansliet i form av en statssekreterargrupp.

Möjliga effekter måste analyseras innan beslut fattas. När politiska beslut får oförutsedda konsekvenser är det viktigt att det finns ett system för att rätta beslut. Ett sätt är att inrätta en ombudsmannafunktion med mandat att undersöka fall där Sveriges politik på olika områden skadar hållbar utveckling och mänskliga rättigheter utvecklingsländer.

Skatteflykt från utvecklingsländer: En fråga som Diakonia fördjupat sig i är kapital- och skatteflykt från fattiga länder. Nu har EU-kommissionen lagt ett förslag om ökad transparens i företags redovisning genom land-för-land-rapportering. Det är ett positivt steg för att försvåra skatteflykt från utvecklingsländer men förslaget är inte tillräckligt omfattande. För att få bukt med skatteflykten bör företag åläggas att göra en fullständig finansiell rapportering. Alla sektorer bör omfattas av en sådan rapportering.

Sveriges regering stödjer EU-kommissionens förslag. Samtidigt saknas idag regler som förhindrar att biståndsinvesteringar bidrar till skatteflykt.

En del av det svenska biståndet investeras genom det statliga riskkapitalbolaget Swedfund. Efter kritik från Riksrevisionen 2009 införde regeringen ett tillfälligt stopp för Swedfund att investera i fonder i skatteparadis. Swedfund har dock behållit sina tidigare investeringar och 2010 uppgick dess investeringar i fonder i skatteparadis till 317 miljoner kronor.

 

Läs hela rapporten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner PGU Barometern 2012 1443 KB PDF