Diakonia - Människor som förändrar världen

Eurodad: Hitting the target?

Resultatagendan i biståndet riskerar att motverka principer för ökad biståndseffektivitet. Det visar rapporten "Hitting the target?" publicerad av biståndsnätverket Eurodad, där Diakonia ingår. Vi vill uppmana biståndsministern att dra lärdom av rapportens slutsatser så att strävan att visa specifikt ”svenska” mätbara resultat inte innebär att kvaliteten på biståndet undermineras.

Betoning på snabba resultat riskerar motverka effektivt bistånd

På senare år har en nygammal fråga seglat upp i biståndsdebatten. Givarländer som Sverige vill kunna rapportera till sina skattebetalare vad deras biståndskronor genererat för resultat. Resultat är en självklarhet inom biståndet och vi jobbar alla för att vårt biståndsarbete ska ge resultat i form av ett bättre liv för fattiga kvinnor och män. Men en alltför stark betoning på snabba resultat som är enkla att mäta och återrapportera kan motverka arbetet för ett effektivt bistånd.

Ny rapport från Eurodad: "Hitting the target?"

Diakonias europeiska samarbetspartner Eurodad har i en ny rapport “Hitting the target?” granskat sex stora biståndsinitiativ och bedömt dem utifrån fyra centrala principer i överenskommelserna för biståndseffektivitet:

Stärk samarbetsländernas ägarskap

Harmonisera insatserna med varje mottagarlands eget system

Gör det flexibelt för mottagare så att de kan använda resurserna utifrån egna prioriteringar

Ansvaret ska delas av givare och mottagare

Resultatbaserade metoder inte det mest effektiva

Rapporten "Hitting the target?" visar att ett resultatbaserade metoder inte stärker principerna om biståndseffektivitet. Resultatbaserade insatser riskerar att underminera ägarskap och nya system för resultatstyrning och innebär sannolikt högre kostnader och mer administration för mottagarlandet.

Resultatbaserade metoder har en tendens att betona ansvaret mot givare och då kan det ömsesidiga ansvaret som givare och mottagare har undergrävas. Det riskerar att göra mottagarlandets regering ansvarigt gentemot givarna snarare än befolkningen i landet.

En rad utmaningar för biståndet

Eurodads rapport pekar på en rad utmaningar för ett allt för snävt resultatbaserat bistånd. Det är ingen tvekan om att bistånd ska leverera resultat. Men frågan är vilka resultat man vill nå, hur resultaten mäts och hur insatserna kan stödja principerna om biståndseffektivet – inte motverka dem.