Diakonia - Människor som förändrar världen

AidWatch: Challenging Self-Interest

2011 års AidWatch-rapport har fått namnet "Challenging Self-Interest - Getting EU aid fit for the fight against poverty". Rapporten stärker tidigare analyser att EU:s medlemsländer inte uppfyller sina löften om bistånd, vare sig vad gäller kvantitet eller effektivitet. Istället prioriterar länderna egna intressen.

Egenintresset går före biståndsmålen

I biståndssammanhang fäster EU-länderna allt större vikt vid till exempel den egna säkerheten, problem med migration samt affärsintressen. Biståndets övergripande mål - att bekämpa fattigdom i mottagarländerna - hamnar därmed i bakvattnet.

Givarländerna i EU måste omfokusera och vidta åtgärder för att kunna leva upp till de löften man gett till mottagarländerna och det internationella samfundet, konstaterar rapporten.

FN-mötet i Busan

I juni äger FN:s fjärde högnivåmöte om biståndseffektivitet rum i Busan i Sydkorea. Då finns ett ypperligt tillfälle att se till att biståndet sätter sitt huvudmål i fokus. Men av de förhandsdiskussioner som organisationerna bakom rapporten kunnat ta del av så är risken stor att EU-länderna istället driver på för att skapa en ny agenda, där givarländernas intressen styr ännu mer över biståndet.

Glappet mellan löfte och verklighet: 15 miljarder Euro

Glappet mellan EU-ländernas löften och den faktiska biståndsbudgeten är hela 15 miljarder Euro. Tre fjärdedelar av detta glapp står Italien, Spanien och Tyskland för.

I alla EU-länderna motsvarade biståndet 0,47 procent av BNI under 2010, vilket ska ställas mot målet 0,7 procent.

Urholkningen fortsätter

I rapporten uppskattas att urholkningen av biståndet 2010 uppgick till 5,2 miljarder Euro. Detta är biståndspengar som går till skuldavskrivningar, kostnader för gäststudenter och andra kostnader i givarländerna. Summan motsvarar nästan tio procent av den totala biståndsvolymen från EU 2010. Dessutom fortsätter EU-länder att rapportera klimatfinansiering som bistånd, trots att det krävs nya resurser för dessa åtgärder.

Nyckelområden för effektivare bistånd

Rapporten lyfter också fram tre nyckelområden där det omgående måste ske förbättringar för att EU-biståndet ska bli mer effektivt:

Demokratiskt ägarskap

Transparens

Jämställdhet

Tabell över biståndsnivåerna i Europa