Diakonia - Människor som förändrar världen

Aid Watch: EU missar biståndsmålen

Trots att EU-länderna gemensamt har lovat öka sitt bistånd för att nå upp till FN:s millenniemål visar prognosen att minst 13 av medlemsländerna inte ens når upp till sina delmål för 2010. Det konstateras i den europeiska AidWatch-rapporten Penalty Against Poverty.

Sverige ger mest men blåser upp siffrorna med andra budgetposter

Sverige är det EU-land som ger mest i bistånd i procent av BNI. Under 2009 gav Sverige 1,12 procent av BNI i bistånd och nådde därmed enprocentmålet. Men AidWatch-rapporten visar att Sverige och övriga EU-länder blåser upp sina biståndsbudgetar med kostnader som inte syftar till fattigdomsbekämpning.

- Genom att räkna in skuldavskrivningar, flyktingmottagande och kostnader för utländska studenter i biståndspotten blir siffrorna missvisande. Det är ju pengar som faktiskt aldrig lämnar EU. Det är inte olagligt, men omoraliskt och ett exempel på oekonomisk användning av biståndsbudgeten, säger generalsekreterare Bo Forsberg från Diakonia.

Klimatarbete bör inte bekostas av biståndsbudgeten

Ett annat problem är att den svenska biståndsbudgeten kommer att ätas upp om den ska finansiera de åtgärder för klimatanpassning och minskning av utsläppen som krävs i utvecklingsländer. Pengar för framtidens klimatarbete måste gå utöver biståndsbudgeten. Det befintliga biståndet ska självklart också vara klimatsäkrat men det ansvaret måste alla berörda arbeta med ändå, menar de svenska organisationerna bakom rapporten.

Sverige måste sluta urholka biståndet

Sverige har gott anseende i världen som biståndsnation och har alla möjligheter att ställa starkare krav på ett effektivt bistånd och ett EU som tar ett gemensamt globalt ansvar i kampen mot världens fattigdom. Vi uppmanar nu statsminister Fredrik Reinfeldt och Sverige att sluta urholka biståndet och aktivt jobba för att övriga EU-länder gör detsamma. Reinfeldt bör framföra krav på övriga EU-länder att leva upp till sina biståndslöften. Biståndspengar måste användas till arbetet för att utrota fattigdomen.