Diakonia - Människor som förändrar världen

Rapporter från Diakonia

Här hittar du rapporter från Diakonia med fördjupad information kring globala utvecklings- och rättvisefrågor. Ladda ner, läs och dela!

2017-03-08

Diakonia på SvD Debatt: Sluta urholka biståndet

Trots att regeringen säger sig värna biståndets faktiska syften bryter Sverige mot de regler som bestämmer vilka avräkningar som får göras från biståndet för ett nationellt flyktingmottagande. Det visar en ny rapport som CONCORD Sverige tagit fram.

PGU Barometern 2016: Vägen framåt

PGU barometer 2016 visar att regeringen tagit flera positiva initiativ på flera politikområden, men att mer krävs om politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Mars 2016: Concord analyserar Sveriges feministiska utrikespolitik

I rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? undersöker Concord Sverige om regeringen fattat beslut i linje med den feministiska utrikespolitiken. 

November 2015: Aid Watch-rapporten om trender och nivåer i Sveriges och EU-länders bistånd

För tionde året i rad har civilsamhällsorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat Aid Watch-rapporten som utvärderar EU-biståndets kvalitet och kvantitet. Årets rapport visar bland annat att enbart fyra länder når EU:s biståndsmål och att allt fler länder gör avräkningar i sitt bistånd till förmån för flyktingmottagande.

November 2015: Fair Finance Guide granskar bankers fossila och förnybara investeringar

Fair Finance Guide, som Diakonia står bakom, har i en rapport granskat i hur stor utsträckning Sveriges sju största banker har investerat i fossil och förnybar energi. Resultaten visar att bankerna investerar sju gånger mer fossilt än förnybart, och att tre av bankerna invetserar mindre i förnybara källor idag jämfört med 2004.

Oktober 2015: Fair Finance Guide granskar bankers hållbarhetsarbete

I Fair Finance Guides rapport för 2015 om hur de sju största bankerna i Sverige genomför sitt hållbarhetsarbete är det tydligt att bankerna har förbättrat sina riktlinjer. Men nivåerna på bankernas hållbarhetsarbete är fortfarande låga, och det finns flera utvecklingspotentialer för kommande år.  

Maj 2015: Klimatrapporten "Just copy and paste"

I rapporten "Just copy and paste" berättar vi om tre framgångsrika projekt i Sri Lanka. Anpassningsprojekten har minskat människors sårbarhet inför klimatförändringarna. Rapporten visar på möjligheterna med och behovet av finansiering, så att människor i fattiga länder kan anpassa sig till de nya förutsättningar som ett förändrat klimat innebär.

September 2014: 366 kandidater till riksdagen i enkät

366 kandidater på valbar plats till riksdagen svarade på Diakonias enkät om globala frågor. Vår sammanställning visar att det finns bred samsyn över blockgränserna för nya klimatpengar – utöver biståndet. Det finns dessutom en bred majoritet mot urholkning av biståndet samt ett löfte om fortsatt stöd för 1 procent i bistånd. 

Juni 2014: Partiernas nya löften - enkät inför valet

Inför valet 2014 har Diakonia gjort en enkät bland partiledarna. De har kunnat svara Ja, Nej eller Möjligen på 17 olika frågor om bistånd, klimaträttvisa, hänsyn till mänskliga rättigheter i exportpolitiken och åtgärder mot skatteflykt i länder med stor fattigdom. I tio frågor visar partierna stor samstämmighet. Det tolkar Diakonia som utfästelser om ny politik - oavsett vem som vinner valet i höst. Sammanställningen av enkäten heter Partiernas nya löften. 

Juni 2014: Dränkta rättigheter - flytande ansvar

Diakonia, Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkan och Swedwatch bygget av ett vattenkraftverk i Colombia. I rapporten "Dränkta rättigheter - flytande ansvar" kan du läsa om hur bygget påverkar lokalbefolkningen, den politiska situationen kring projektet och kopplingen till svenska intressen. 

Juni 2014: Sveriges och företagens ansvar för mänskliga rättigheter - due diligence

Diakonia har tillsammans med Amnesty International, Fair Trade Center, Latinamerikagrupperna och Swedwatch publicerat en rapport om mänskliga rättigheters "due diligence" i svenskt rättsväsende. Vi menar att due diligence, som är en form av riskbedömning eller konsekvensanalys, bör användas som ett verktyg för att kunna säkerställa att företag lever upp till grundläggande krav på att respektera mänskliga rättigheter, i synnerhet när de är verksamma i låglöneländer.

Juni 2014: Näringslivet och biståndet

Allt mer pengar från biståndsbudgeten går till samverkan med näringslivet. När det gäller fattigdomsbekämpning har näringslivet en viktig roll att spela men det görs få utvärderingar av dessa insatser. Tillsammans med Svenska kyrkan har Diakonia granskat näringslivet och biståndet. Läs mer om rapporten ”Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014”, författad av journalisten Nils Resare.

Mars 2014: PGU-Barometer

Världens fattiga får ta konsekvenserna av regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan olika politiska mål. I stället för att gynna utvecklingsländerna, riskerar beslut inom bland annat handels- och skattepolitiken att motverka fattigdomsbekämpning. Nu måste regeringen göra ett förnyat åtagande för PGU och lägga ansvaret på högsta politiska nivå. Det säger Diakonia och de andra organisationerna bakom Barometer 2014.

November 2013: Export till priset av mänskliga rättigheter? - uppföljning 2013

I två tidigare rapporter har Amnesty och Diakonia granskat och följt upp i vilken utsträckning som Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sina kreditbedömningar. I den tredje rapporten i serien ser vi att det fortfarande finns stora brister i deras arbete.

Oktober 2013: The Unique Role of European Aid - The Fight Against Global Poverty

I rapporten The Unique Role of European Aid, om EU-biståndets kvalitet och kvantitet, är det tydligt att Europas och även Sverige biståndsnivå har gått ner, samtidigt som biståndet urholkas allt mer för bland annat flyktingmottagande. Rapporten kommer från nätverket AidWatch där Diakonia ingår.

September 2013: Spotlight on EU Development Coherence for Development

EU fortsätter att ge med ena handen och ta med den andra när det gäller skatter och fattigdomsbekämpning. Det visar rapporten “Spotlight on Policy Coherence for Development - The real life impact of EU policies on the poor" som Concord släpper runt om i Europa i september.

Juni 2013: Kostnader för flyktingmottagande i biståndsbudgeten

Sverige avsätter en procent av BNI till bistånd. Från biståndet görs avräkningar. 2013 var avräkningarna från biståndsramen 20 procent, större än något år tidigare, och kostnader för asylmottagande från låg- och medelinkomstländer står för den största delen. Staffan Landin har hjälpt Diakonia med en sammanställning av beloppen kring avräkningar från det svenska biståndet till flyktingmottagande

Maj 2013: Failing to make the grade

Genom nätverket AIDA har Diakonia tillsammans med 80 andra biståndsorganisationer publicerat rapporten "Failing to make the grade". Den utgår ifrån EU:s uttalande från maj 2012 om att Israel skulle ta itu med de försämrade levandsförhållandena för palestinier. Rapporten visar att det trots EU:s löfte har skett lite från deras sida, och ger rekommendationer för vad EU bör göra för att uppfylla sitt löfte.

Maj 2013: Skattjakten – var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?

Tillsammans med SwedWatch har Diakonia granskat hur de svenska multinationella företagen Sandvik, Atlas Copco, SKF och Ericsson resonerar kring sin skatteplanering i Zambia. I "Skattjakten - var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?" menar Diakonia att transparensen från företagen angående deras skattning måste bli bättre, så att det blir enklare för myndigheter i utvecklingsländer att upptäcka skatteflykt.

Oktober 2012: "Vi konsumerar - de kompenserar"

I "Vi konsumerar - de kompenserar" har Diakonia, tillsammans med SwedWatch och Svenska kyrkan, granskat ett av de många CDM-projekt som Sverige kommer att köpa klimatkrediter från – ett vattenkraftsprojekt i Rampur i norra Indien. Granskningen pekar på flera problem avseende bland annat hållbarhet, additionalitet och även allvarliga faror i arbetsmiljön för de som arbetar inom projektet.

Oktober 2012: Trading away peace?

I rapporten "Trading away peace" har det för första gången sammanställts statistik över skillnaden mellan export från israeliska bosättningar till EU och export från den palestinska ekonomin. EU måste sluta bidra till de illegala bosättningarnas tillväxt, menar Diakonia och de andra organisationerna i nätverket Crisis Action, som producerat rapporten.

Oktober 2012: Hitting the target?

Resultatagendan i biståndet riskerar att motverka principer för ökad biståndseffektivitet. Det visar rapporten "Hitting the target?" publicerad av biståndsnätverket Eurodad, där Diakonia ingår.

Juli 2012: Export till priset av mänskliga rättigheter - uppföljning juli 2012

Regeringen behöver göra mer för att säkerställa att svensk exportpolitik inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Det visar en uppföljande rapport från Diakonia och svenska Amnesty. Rapporten följer upp vad som skett sedan vi gjorde en mer omfattande genomgång 2011.

Juni 2012: Aid we can - Invest more in global development

EU-ländernas bistånd minskar, trots löften om att biståndet till världens fattiga länder ska uppgå till 0,7 procent av BNI till 2015. Det visar rapporten "Aid we can - invest more in global development". Rapporten kommer från nätverket AidWatch där Diakonia ingår.

Juni 2012: Lots of gold - lots of trouble

En rapport från Diakonia som tillsammans med Swedwatch tittat närmare på hur lokalbefolkningen i Kongo-Kinshasa berörs när utländska företag kommer in i landet för att utvinna guld. Det svenska bolaget Mineral Invest studeras och vi ger rekommendationer för hur företag som etablerar sig i konfliktländer ska agera.

Juni 2012: Private profit for public good?

Under de senaste åren syns en trend inom biståndet; allt mer pengar för utveckling går till den privata sektorn. Rapporten "Private profit for public good?", producerad av Eurodad med Diakonias medverkan, kartlägger hur offentliga medel för privata företag och fonders investeringar i utvecklingsländer används och vilka utvecklingseffekter de ger. Rapporten ger också ett antal tydliga rekommendationer till beslutsfattare, så att investeringarna verkligen kommer fattiga människor tillgodo.

Maj 2012: Barometer 2012 - Sveriges politik för global utveckling (PGU)

Diakonia och flera andra svenska organisationer tar trycket på hur Sveriges politik för global utveckling fungerar i praktiken. Det står klart att samstämmigheten fortfarande saknas på flera områden. I rapporten om PGU för 2012 ger vi förslag till hur politken kan bli bättre, så att Sveriges politik bekämpar fattigdom och stödjer hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

December 2011: Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

Diakonia och Svenska kyrkan granskar i en studie oberoende utvärderingar av statligt bistånd som UD och Sida kanaliserat via privata kommersiella aktörer. Kartläggningen om det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd är gjord av Nils Resare. Regeringen måste mer aktivt följa upp hur bistånd som kanaliseras genom näringslivet får bättre effekt, konstaterar Diakonia i en av sina sina rekommendationer.

Maj 2011: Challenging Self-Interest - Getting EU aid fit for the fight against poverty

2011 års AidWatch-rapport stärker tidigare analyser att EU:s medlemsländer inte uppfyller sina löften om bistånd, vare sig vad gäller kvantitet eller effektivitet. Istället prioriterar länderna sina egna intressen.

Februari 2011: Export till priset av mänskliga rättigheter?

Hur mycket hänsyn tar de svenska exportorganen egentligen till den övergripande politiken för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning? Detta studerar Diakonia och Amnesty i rapporten "Export till priset av mänskliga rättigheter?".

November 2010: Dashed hopes - Continuation of the Gaza Blockade

Trots att Israel utlovat lättnader i blockaden så är den humanitära situationen i Gaza oacceptabel. För att en återuppbyggnad och ett normalt liv ska bli möjligt måste blockaden hävas, konstaterar Diakonia och flera andra internationella organisationer i rapporten Dashed Hopes.

September 2010: Diakonias partiledarenkät

Tre partiledare, Lars Ohly (V), Maria Wetterstrand (MP) och Maud Olofsson (C) rankades högst i Diakonias enkät och delar problembild och förslag på stort sett alla områden. Det visar Diakonias partiledarenkät om bistånds- och utvecklingspolitiken som Diakonia gjort inför årets val.

Augusti 2010: Valet - vad tycker kandidaterna?

Snart är det val. Men trots att valrörelsen är i full gång får man inte så många svar på vad politikerna vill göra åt de stora globala utmaningarna. Vi har dock ställt frågorna, för att du ska få reda på vad riksdagskandidaterna tycker om biståndsnivån, klimatfinansiering och hur man egentligen ska mäta biståndets resultat. 79 procent av de som svarade på vår valenkät svarar att man önskar att enprocentsnivån i biståndet skall vara kvar.

Juni 2010: Makten över klimatpengarna

Diakonia och Svenska kyrkan analyserar vilka alternativen är när det gäller hur stöd till klimatanpassning bör kanaliseras: vilken institution ger störst inflytande för världens fattiga och vilken lösning gör mest för att återställa det skadade förtroendet? I rapporten "Makten över klimatpengarna" beskrivs varför Anpassningsfonden är bäst skickad för att handha klimatpengarna, samtidigt som problemen med Världsbankens klimatfonder åskådliggörs.

Trots att EU-länderna gemensamt har lovat öka sitt bistånd för att nå upp till FN:s millenniemål visar prognosen att minst 13 av medlemsländerna inte ens når upp till sina delmål för 2010. Det konstateras i den europeiska AidWatch-rapporten Penalty Against Poverty.

Mars 2010: PGU-Barometern 2010

Diakonia och andra folkrörelseorganisationer har på nytt granskat Sveriges politik för global utveckling, PGU. Rapporten om PGU tar tempen på några områden i svensk politik för global utveckling. Klimatfrågan, kapitalflyktens konsekvenser, vapenexporten och handelspolitiken granskas utifrån aspekter som vi anser vara av central betydelse för utvecklingen i världen.