Diakonia - Människor som förändrar världen
I utvecklingsländer finns det många multinationella företag som bedriver verksamhet. Hur dessa företag förhåller sig konflikter i länderna kan vara viktigt för hur konflikten utvecklas.

Ansvarsfullt företagande i konflikt- och högriskområden

Företag och investerare intresserar sig alltmer för nya marknader, ofta i utvecklingsländer och högriskländer. Detta innebär möjligheter till hög avkastning men också ökade risker och krav på att företag har kunskap om hur deras verksamhet kan påverka, såväl positivt som negativt, samhällsutvecklingen i länderna.

Företags närvaro påverkar utsikter för fred

Såväl lokala som multinationella företag kan, tillsammans med andra aktörer, påverka utsikterna för fred och stabilitet i många av världens länder. Som konsumenter av produkter från sådana områden kan vi också påverka.

Under senare år har det internationella normativa ramverket för företags och staters ansvar förstärkts och förtydligats. Ett viktigt initiativ etablerades genom "the Global Compact" som FN tog fram 1999 för att främja och uppmuntra företags ansvar i linje med internationella standarder inom arbetsrätt, miljö, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Företag som deltar i Global Compact och verkar i konflikt- och högriskområden måste genom sitt åtagande se till att verksamheten inte påverkar miljön och lokalsamhällen negativt.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

FN:s nya vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (the UN Guiding Principles on Business and Human Rights) från 2011 är det kanske enskilt viktigaste internationella instrumentet på området. FN:s vägledande principer kallas ibland för Ruggie-principerna, efter FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och transnationella företag John Ruggie. Principerna  och samlar nuvarande internationella standards i ett enhetligt dokument, samt identifierar områden som kan förbättras. Dessa fokuserar primärt på:

Staters skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheterna av företag eller av tredje part;

företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter;

möjligheter för offer för kränkningar att få kompensation.

Såväl mänskliga rättigheter som internationell humanitär rätt utgör utgångspunkten för FN:s vägledande principer.

Särskilda utmaningar i konfliktområden

Företag och företagande spelar roll i konfliktområden – på gott och på ont. Företag kan bidra till att stärka utsikterna för fred genom att t ex erbjuda arbete och försörjning till ungdomar som är i riskzonen att rekryteras till väpnade grupper. Men om beslut fattas på felaktiga grunder kan företag också bidra till att öka spänningar och förvärra konflikter. Att bedriva affärsverksamhet i konfliktområden innebär därför stora utmaningar och risker, inte bara för företaget  utan också vad gäller hur företaget kan komma att påverka sin omgivning. Samtidigt är internationella investeringar som bidrar till fattigdomsminskning viktiga i områden som plågas av konflikt. 

Metodutveckling om företags roll i konfliktområden

I krigsområden skapas ibland vad man kallar för ”krigsekonomier”, det vill säga länder och områden där väpnade aktörers och ekonomiska aktörers intressen sammanflätas. Hur kan till exempel företag identifiera lämpliga nationella partners och samtidigt undvika att etablera affärsrelationer med, eller på annat sätt göra sig beroende av, aktörer som kan ha kopplingar till de krigförande parterna eller väpnade grupper?

Tillsammans med Svenska kyrkan, Handelshögskolan och Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, drev Diakonia under 2012-2013 ett samverkansprojekt kallat Commercial Conflict Dependent Actors (CCDA). Med hjälp av fallstudier och dialog med företag, investerare, statliga institutioner, forskare och civilsamhället skapade projektet med ny kunskap och lärdomar kring ansvarsfullt deltagande i konflikt- och högriskområden. Projektet fick stöd av Sida. Fram till slutet av 2015 finns webbplatsen för projektet kvar på www.ccda.se.

Kopplingen mellan konflikter och naturresurser