Diakonia - Människor som förändrar världen

EIB bör fasa ut lån till fossil energi

Diakonia har tillsammans med en bred uppslutning av organisationer skrivit ett öppet brev till den svenska finansministern. Vi ber i brevet att den Sverige ska vidta åtgärder för att fasa ut den Europeiska Investeringsbankens (EIB) utlåning till projekt med fossilt bränsle.

1/4 av utlåningen från EIB går till energisektorn

Som en av aktieägarna i Europeiska investeringsbanken (EIB), bär Sverige ansvaret för att bankens resurser inte i tillräcklig omfattning bidrar till en hållbar utveckling.

Under 2010 över 17 miljarder euro (24 procent) av EIB:s utlåning ägnades åt energisektorn, vilket gör det bankens näst största utlåningen sektorn efter transport.

Investeringar av den här omfattningen kan hjälpa länder att ta avgörande steg framåt för att minska utsläppen av växthusgaser, och detta vid en tidpunkt då de politiska lösningar som bygger på internationella avtal förblir svåra att få till stånd. Men istället gör tyvärr EIB:s prioriteringar problemet större.

Europeiska investeringsbanken (EIB): EU:s internbank EIB är världens största offentliga utlåningsinstitution. Med en portfölj på 72 miljarder euro (2010) är banken till och med större än Världsbanken.

Stödet till fossila bränslen ökar

Åren 2007-2010 var utlåningen till kol, olje-och gasprojekt 16 miljarder euro (33 procent) av bankens energiportfölj. Under samma period stöddes förnybar energi med över 13 miljarder euro.

Både utlåningen till förnybar energi och fossila bränslen ökar. Diakonia berömmer banken för att den under de senaste åren avsevärt ökat sin utlåning till förnybar energi. Men det måste noteras att EIB fortfarande ökar sin utlåning till fossila bränslen (denna fördubblades 2007- 2010).

Fortsatt stöd för koleldade kraftverk

Trots att EIB 2007 införde restriktioner för stöd till kolprojekt, så har detta inte hindrat banken från att till exempel finansiera stora kraftverk i Slovenien och Tyskland. Kraftverken har en livslängd på minst 40 år och att investera i dem står därmed i stark motsättning till EU:s planer på att minska koldioxidutsläppen i sin energisektor till år 2050.

I stödet till energiprojekt utanför EU uppgick fossila bränslen till nästan 40 procent. Andelen förnybar energi i utlåningen utanför EU var endast 19 procent. Och knappast några lån gick till de minst utvecklade länderna.

EIB:s energipolitik måste ses över

Med tanke på att mycket av den infrastruktur för energi som byggs idag kommer att vara i bruk även efter 2050, uppmanar Diakonia och andra internationella organisationer en svenska regeringen att se över sin energipolitik, så att den ligger i linje med klimatforskningen samt med EU:s 2050-mål.

I synnerhet kräver organisationerna i det öppna brevet att EIB:

Omedelbart upphör med sitt stöd till de mest koldioxidintensiva formerna av energiproduktion

Utvecklar och genomför en plan för att fasa ut utlåning till fossila bränslen samt slutar att förvärva andelar i bolag som investerar i kolkraft.

Fortsätter öka utlåningen till förnybar energi och energieffektivitet utlåning i Sverige och samtidigt se till att de totala investeringarna också fortsätta att öka i mindre rika länder i Östeuropa och utanför EU.

I sin utlåning till utvecklingsländer enbart finansierar projekt vars underliggande mål är att utrota fattigdomen samt sådana som ger tillgång till energi för främst fattiga människor. EIB-projekt ska dessutom bidra till ökad demokrati genom att öka allmänhetens deltagande i beslutsfattandet.

Läs brevet till Anders Borg

NamnStorlekFiltypLadda ner
Läs brevet till Anders Borg om EIB 1742 KB PDF