Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny biståndspolitisk plattform - brev från 22 organisationer

Den 14 juli 2012 skickade Diakonia tillsammans med 21 andra organisationer från det civila samhället in en gemensam inlaga till regeringens arbete med en ny biståndspolitisk plattform.

Viktigt att de som berörs av biståndet ges chans att yttra sig

Inlagan inleds med att än en gång påpeka brister i processen som ska leda fram till den aviserade nya biståndspolitiska plattformen.

Diakonia och de andra undertecknarna välkomnar en ny biståndpolitisk plattform som ökar tydligheten inom svensk biståndspolitik. Vi ser fram mot ett konkret förslag från regeringen och vi kommer samtidigt, under detta arbetes gång, att rådgöra med mottagarna för det svenska biståndet – våra partnerorganisationer.

Brevet avslutas med ett antal rekommendationer:

Vi ser ett behov av en ny omvärldsanalys. Vår nuvarande omvärld med ökade inkomstklyftor, en växande klimat- och resurskris med mera bör påverka arbetet med biståndsplattformen. Vi och våra partnerorganisationer kan bidra till den analysen.

Det är människor som förändrar världen.Stöd till och samarbete med folkliga organisationer i utvecklingsländerna är betydelsefullt för att stärka rättighetsperspektivet och för att främja demokrati.Folkrörelsebiståndet når människor och organisationer som vill förändra och vi ser stora möjligheter att utveckla och modernisera biståndsagendan inom detta område. Regeringen bör uppmuntra opinionsbildning kring fattigdomens orsaker och vikten av mänskliga rättigheter för utveckling, även med hjälp av Sidas informationsanslag.

Fokus på resultat i biståndet är en självklarhet. Att ständigt ompröva metoder och samarbeten är en naturlig del av vår verksamhet. Utgångspunkterna för en resultatagenda är kontextuell analys, långsiktigt tänkande och styrning utifrån mottagarnas behov. Färdiga lösningar utifrån och fokus på kortsiktiga resultat är, enligt all erfarenhet och expertis, inte effektivt och kommer inte skapa hållbar utveckling.

Sverige bör slutligen utveckla politiken vad det gäller ömsesidigt ansvarsutkrävande utifrån internationella överenskommelser från Paris, Accra och Busan. Biståndet, både i mottagarländerna och givarländerna, ska i ökad utsträckning präglas av öppenhet och deltagande. Biståndets utformning i Sverige ska inte vara isolerat från globala skeenden och sådan politik som påverkar utveckling. Biståndet är en del av många i arbetet för utvecklingseffektivitet.

Läs brevet till Gunilla Carlsson