Diakonia - Människor som förändrar världen

Sverige

I Sverige arbetar Diakonia med folkbildning, politisk påverkan, policy- och metodutveckling, insamling, kommunikation och administration. Det är också härifrån som vårt biståndsarbete i världen samordnas. Att arbeta långsiktigt, delta i strategiska nätverk samt att alltid ha våra samarbetsorganisationers behov och problemanalys i fokus präglar arbetet även i Sverige.

2017-05-10

Öka kunskap och engagemang

Diakonia arbetar med folkbildning och kommunikation för att höja människors kunskap om globala rättvisefrågor. En stor del av detta arbete sker på webben. Vår webbplats erbjuder mycket information och vi finns i flera sociala medier. Ibland driver vi kampanjer för att öka engagemanget för specifika frågor.  Vi ordnar givetvis föreläsningar, seminarier, debatter, besöker skolor och församlingar, deltar på mässor med mera.

Påverkans- och policyarbete

Vårt påverkansarbete riktar sig till beslutsfattare i Sverige och EU, och är tätt sammankopplat med arbetet för att engagera vår bas och den svenska allmänheten.

Diakonia vill förändra de stora globala struktur och system som skapar och håller människor kvar i fattigdom. Därför arbetar vi till exempel mot skatteflykt och för klimaträttvisa. En annan viktig fråga för oss är att bistånd ska vara mottagarstyrt och ge resultat.

Påverkansarbetet i Sverige och EU har sin startpunkt i den analys och de behov som våra samarbetsorganisationer ute i världen har. Många av dem arbetar också med påverkansinsatser i sina länder och regioner.

Diakonias policyrådgivare har expertkunskaper om till exempel utvecklingsfinansiering och klimaträttvisa, och ingår i strategiska nätverk i både Sverige och Europa. Ofta resulterar deras kunskaper i fördjupande rapporter som ger konstruktiva förslag till beslutsfattare och makthavare.

Metodutveckling och stöd till biståndsarbetet

I vårt bistånd arbetar Diakonia med fem huvudteman, bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och social och ekonomisk rättvisa. Det finns också ett antal perspektiv som genomsyrar vårt arbete, bland annat miljö och jämställdhet. På huvudkontoret i Sverige finns rådgivare med expertkunskaper inom dessa områden. De ger stöd till personal vid region- och landkontor, och arbetar med att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.

Administration och ekonomi

Att förmedla bistånd är ett förtroende som vi tar på stort allvar. Ett bistånd som inte har någon administrationskostnad är ett bistånd där man inte vet om pengarna kommer fram eller om målen uppnåtts. Våra controllers och rådgivare samarbetar hela tiden med vår personal ute i världen. I fokus står uppföljning, kontroll och rapportering till finansiärer.

Insamling och marknadsföring

Gåvor är oerhört viktiga för Diakonias arbete. Därför arbetar vi bland annat med insamlingskampanjer och återrapportering till givarna om hur pengarna används. Vi vill att fler i Sverige ska veta vilka Diakonia är, hur vi arbetar och vilka resultat vi når. Detta för att fler ska vara med och stödja vårt arbete för en rättvis värld.