Diakonia - Människor som förändrar världen
Projektdeltagare rengör en vattenreservoar Inom ramen för projektet rengörs vattenreservoarer, för att säkra tillgången till färskvatten.

Kvinnlig kraft när katastrofen kommer

I klimatförändringens spår ökar naturkatastroferna. I Sri Lanka är det traditionellt män som leder hjälparbetet. Det vill Diakonia ändra på. När kvinnor är med och utformar hjälpinsatserna syns även barnens behov bättre. Hygien, hälsovård och säkerhet prioriteras.

Svårt att få hjälp

Sri Lanka har drabbats hårt av naturkatastrofer. Efter tsunamin 2004 skapades en ny myndighet för att hantera katastrofer, men fortfarande finns stora brister. Ofta saknas kunskaper om hur verkligheten ser ut på lokal nivå. För folk utanför städerna är det svårt att få hjälp om och när en naturkatastrof slår till.

Män planerar

Traditionellt planeras och utformas hjälpen huvudsakligen av män. Därför blir kvinnors behov osynliga och de blir extra utsatta när katastrofen inträffar. Samma sak gäller barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Korruption

Frågor kring säkerhet, hygien och hälsovård prioriteras ofta inte. Ofta spelar politiska lojaliteter in när hjälpen fördelas.

Projektet som Diakonia driver tillsammans med samarbetsorganisationen Women’s Development Centre , WDC, ska ge kvinnor möjlighet att ta större plats i hjälparbetet och samtidigt förbereda samhällen inför katastrofer så att riskerna minskar och insatserna blir mer effektiva.

Kvinnor har makt

Vädret slår om snabbt och oberäkneligt, därför är det viktigt att alla är medvetna och att även kvinnor har handlingsberedskap, och att beslutsfattandet ligger i lokalsamhällets händer.

- Genom utbildningen har kvinnorna börjat förstå att deras beslut väger tungt, även utanför familjen, säger Sashi Stephen på Diakonias kontor i Sri Lanka.

Kompost

I projektet kommer man också att arbeta med kompostering och återvinning. Komposten kan användas för att förbättra jorden i medlemmarnas odlingar. På så sätt lär man sig också resurssmarta jordbruksmetoder.

- Det är viktigt eftersom de flesta deltagare är jordbrukare, säger Sashi Stephen.

Projektet ska också visa andra hur man genom att skapa medvetande på lokal nivå kan hantera katastrofer som orsakats av klimatförändringarna och hur man gör det på ett jämställt sätt.

- Genom projektet har deltagarna också blivit mer medvetna om sitt sätt att konsumera och det har lett till att man sparar på vatten och vinnlägger sig om att förorena mindre.

Rent vatten

Projektet bedrivs i Anuradhapura som ligger i ett område som normalt är torrt, men nu har man drabbats av kraftiga skyfall. Området har omväxlande lidit av översvämningar och svår torka. Och det har lett till att de måste förändra sitt sätt att utnyttja vattenresurserna.  

Inom ramen för projektet går man igenom gamla vattenreservoarer. Flera av dem är i dåligt skick och vattnet som förvaras i dem är inte tjänligt. Lokalbefolkningen har inte ens kunnat tvätta kläder i vattnet utan att de har missfärgats.  Om man använder vattnet att tvätta sig i får man kliande utslag. Gamla, dåliga vattenreservoarer rengörs.

Genom projektet blir såväl män som kvinnor blir mer medvetna om klimatförändringar och hur de drabbar män och kvinnor på olika sätt.

Lokala och nationella myndigheter är positiva till projektet.