Diakonia - Människor som förändrar världen

Burkina Faso

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer har Diakonia mer än 25 års erfarenhet av att förändra människors liv i Burkina Faso. Det främsta målet med vårt arbete i landet är att förbättra villkoren för människor som lever i fattigdom. Diakonias arbete är fokuserat till att på gräsrotsnivå förbättra levnadsvillkoren för fattiga och samtidigt arbeta för politiskt inflytande på nationell nivå.

Flera olika strategier för att minska fattigdomen har genomförts i Burkina Faso sedan 2002, men trots det är fattigdomen fortfarande utbredd och landet präglas av hög analfabetism bland vuxna, dålig tillgång till sjukvård och växande inkomstklyftor.

Nästan 60 procent av befolkningen är under 20 år och konfronteras med problem kopplade till droger, reproduktiv hälsa, arbetslöshet och bristande tilltro till regeringen.

Landet har få naturresurser och är beroende av en jordbruksekonomi som inte riktigt lyckas möta den kraftig växande befolkningens behov, liksom effekterna av klimatförändringarna.

Systematisk kunskapshöjning

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar med att stärka invånarnas kunskap om sina rättigheter. Vi ger stöd så att människor kan gå samman och organisera sig, bland annat görs detta genom systematisk kunskapshöjning. Vi ger stöd inom ekonomistyrning, redovisning och internkontroll så att våra samarbetsorganisationer har möjlighet att arbeta mer effektivt. En viktig del av det här arbetet handlar om att stärka våra samarbetsorganisationers förmåga när det gäller påverkansarbete och deras användning av digital kommunikation som ett verktyg i det arbetet. 

Politiska förändringar kräver nya arbetssätt

I slutet av 2014 avsattes presidenten i Burkina Faso efter stora demonstrationer. Diakonias samarbetsorganisationer var med och organiserade de fredliga protesterna. En övergångsregering tillsattes och val var planerade att hållas i oktober 2015. Det skulle bli det första fria valet i landet på 25 år. Men i mitten av september 2015 ägde en statskupp rum i landet med stor oro och politiskt kaos som följd. Kuppen följdes av en stark folklig mobilisering och intensiva protester som ledde till att det i slutet av november kunde hållas fria, demokratiska val hålls i november.

Diakonia ser möjligheten till ansvarsutkrävande som navet i ett demokratiskt samhällsstyre. Och de politiska förändringarna i Burkina Faso gör det nödvändigt att stärka civilsamhällets och demokratiska institutioners kapacitet att avkräva staten och andra makthavare ansvar i frågor som rör medborgarna. Vi fokuserar vårt arbete på mänskliga rättigheter, jämställdhet, socioekonomisk rättvisa, klimatförändringar och klimatanpassning.

Diakonias arbete gör skillnad

Vi har uppnått viktiga resultat när det gäller jämställdhet och utbildning i Burkina Faso de senaste åren. Sedan 2012 sköter Diakonia om en speciell fond som arbetar med integrera ett jämställdhetsperspektiv inom institutioner, genomför interkontroller av jämställdhetspolicys på nationell nivå och stödjer innovativa initiativ inom jämställdhet.

Ett annat resultat av Diakonias arbete är den politiska förändringen i landet. Det som skedde i oktober 2014 innebar en historisk vändpunkt. Regeringen hade, trots upprepat ifrågasättande från civilsamhället – med Diakonias samarbetsorganisationer i spetsen – försökt förändra konstitutionen så att presidenten skulle tillåtas sitta ytterligare en period. Men när människor mobiliserade sig i slutet av oktober och demonstrerade så innebar det att förslaget drogs tillbaka och presidenten avgick vilket möjliggjorde en politisk förändring. Förändringen kom den 29 november 2015 när fria, demokratiska och rättvisa val hölls. Diakonia och våra samarbetsorganisationer spelade en nyckelroll i valens genomförande, exempelvis genom den elektroniska röstövervakningen och genom kontroll av den offentliga politikens genomförande efter valet. 

Läs mer om Diakonias arbete i Burkina Faso

  • Sophie - en av få kvinnliga mekaniker

    Det är inte lätt att vara kvinnlig mekaniker och verkstadsägare i Burkina Faso. 27-åriga Sophie Zoungrana har mötts med skepsis och fördomar, men ändå stått ut. - Det sägs ju att det som inte dödar härdar,...
  • Lyckat humanitärt projekt mot svält

    Undernäring, extrem torka och matbrist är stora problem i Mali och Burkina Faso. 2018 genomförde Diakonias samarbetsorganisationer ett gemensamt humanitärt projekt i de två länderna för att stötta särskilt...
  • Burkina Faso: "Äntligen är framtiden ljus"

    För första gången på ett halvt sekel har fria, demokratiska val hållits i Burkina Faso. Diakonia har spelat en viktig roll i det avgörande steget mot demokrati.