Diakonia - Människor som förändrar världen
Försoning och upprättelse är nödvändig för fred. Ana de León López är en av dem som vittnat i folkmordsrättegången mot Guatemalas före detta diktator Ríos Montt.

Diakonias teologiska grund

Diakonias identitet och arbete har en fast grund i den kristna tron. Vi ser Gud som Skapare, Räddare och Uppehållare av allt liv. Som människor är vi kallade att motverka destruktiva krafter som skadar skapelsen samt att hävda varje människas värde.

Dubbelheten i skapelsen och människan

Skapelsen är helig, god och fulländad. På samma gång är den förstörd, förvanskad och nedbruten. Denna dubbelhet gäller även oss människor. Vi är kapabla till kärlek och godhet, men också till hat och illdåd. Därmed är människan på samma gång skapelsens förvaltare och förstörare. Vår ofullkomlighet visar sig både i det nära samspelet mellan människor och i de stora strukturer som påverkar mänskligt liv globalt.

Vår analys av världen

Tron på en gudomlig, villkorslös och utgivande kärlek är en utgångspunkt för vårt arbete och vår analys av världen.

Kyrkan är kallad att i Jesu efterföljd bära budskapet om Guds rike, syndernas förlåtelse, försoning och nytt liv vidare i världen. Detta för att göra Jesu bön tydlig: "Låt din vilja ske på jorden så som i himlen". Diakonia är en del av kyrkan och av detta arbete.

Diakonias teologiska bas: 2007 fick en grupp teologer i uppdrag av Diakonia och våra huvudmän att formulera en teologisk bas: en utveckling av vår policy som underlag för samtal och fördjupning i arbetet. Våren 2009 presenterade gruppen ett omfattande dokument som uppmuntrar och utmanar. Dokumentet är sammanfattat i boken "För världens skull", som du kan ladda ned på denna sida.

Teologiskt underlag

Teologin ligger till grund för Diakonias arbete och utvecklas i en process där flera olika delar förs samman; bibelordet, den kristna traditionen, möten med våra samarbetsorganisationer och andra samfund samt vår egen erfarenhet. Processen i sin tur utgår från några centrala begrepp i det kristna evangeliet:

Frihet

Frihet utifrån den kristna tron innebär att ingen person, grupp eller maktstruktur har rätt att kränka en annan persons mänskliga rättigheter. Utifrån detta perspektiv arbetar Diakonia för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras, för jämställdhet mellan män och kvinnor, för rättssäkerhet, yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från svält, fattigdom och förtryck.

Makt

Diakonia har valt att ställa sig på marginaliserade människors sida. Vi anser att en hållbar förändring i världen sker genom många människors gemensamma ansträngningar och vilja. Diakonia arbetar även för jämställdhet och för att stärka förtryckta gruppers makt och möjligheter att utmana varje struktur som binder människor i negativa roller. I detta arbete ingår naturligtvis också att ifrågasätta de patriarkala värderingar som finns inom den kristna traditionen.

Ansvar

Demokrati är det styrelseskick som bäst uttrycker bibelns grundtanke om människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. Därför arbetar Diakonia för fördjupad demokrati, både i formell bemärkelse och som en värdekultur som vi tycker ska genomsyra hela samhället. Enligt kristen tro är människan förvaltare av skapelsen med ett ansvar för hållbar utveckling.

Rättfärdighet

Tron på Guds rättfärdighet ligger bakom det kristna kravet på social och ekonomisk rättvisa. Innebörden i kravet är att jordens resurser ska fördelas lika och att alla ska vara delaktiga i utvecklingen, oavsett ekonomisk eller social status. Detta perspektiv är också grundläggande för Diakonia. Vi vill vara en stark röst för ett rättvist samhälle, både på global nivå och i enskilda länder.

Hopp

Den kristna trons bidrag i en brusten värld med konflikter och orättvisor är hoppet om en bättre värld. Vi tror på Guds rike och att detta en dag blir verklighet. Hoppet i den kristna tron handlar inte endast om livet efter döden. Det handlar också om att i nuet förverkliga Guds vilja. Ofta säger vi att "vi tror på ett liv före döden". Hoppet ger motivation och uthållighet.

Fred och försoning

Fred och försoning är ord som i Bibeln används för att uttrycka människans relationer både till Gud, sina medmänniskor och skapelsen. Fred är att värna om varje människas liv. Diakonias uppgift är att arbeta för fred. Inspirationen finns i Bibelns berättelse om uppståndelse och nytt liv. Efter den svåraste kris ger den kristna tron hopp, också i till synes hopplösa situationer.