En grupp människor sitter framför gröna buskage och träd.
Konsultuppdrag

Offertunderlag

Kort rapport om konsekvenserna av en sänkning av biståndet

Diakonia, We Effect och Plan International söker konsult för att ta fram en kort rapport som med exempel, statistik, analys, etc., belyser konsekvenserna av en sänkning av det svenska biståndet från 1% till 0,7%.

Deadline för anbud: 6 augusti 2021.

Bakgrund

FN:s bedömning, innan pandemin, var att de globala hållbarhetsmålen som ska vara uppfyllda 2030, var underfinansierade med 2,500 miljarder USD.

Moderaterna och Jämlikhetskommissionen är ett par aktörer som har föreslagit neddragningar av biståndet till omkring 0,7% av BNI. Moderaterna säger att resultat inte handlar om antal kronor utan om kvalitet.

Diakonia menar att en sådan neddragning skulle få stora negativa konsekvenser för utsatta människor i fattigdom. Men vi har inte fakta och exempel på mer exakt vad konsekvenserna skulle kunna bli.

Vi vill därför göra en sammanställning som ger konkreta och åskådliga exempel på vad en neddragning till motsvarande 0,7% skulle betyda. Med konkreta siffror och kvantifieringar inom ett antal områden.

När flyktingavräkningarna 2015 var på gång var Sida offensivt ute i debatten och gav exempel inom en rad olika områden vad en halvering av biståndet skulle kunna innebära (se referens nedan).

Vi önskar nu göra en liknande beräkning utifrån biståndets nivå för 2019 - 2020 och vad en minskning med 40-50% skulle kunna betyda inom några utvalda områden.

Förväntad produkt

 • Faktabaserad kortfattad sammanställning av konsekvenserna för biståndet av minskning från 1 till 0.7%, på ca 25-30 sidor eller ca 15-17 000 ord. 20 % ska utgöra fotografier och utformas i av beställarorganisationerna överenskommen visuell identitet. Fotografier tillhandahålls av beställarorganisationerna.
 • Målgrupp och användningsområde: media, beslutsfattare, biståndsbranschen och intresserad allmänhet, för att belysa de konkreta möjliga konsekvenserna av den drastiska nedskärning av biståndet som kan vara en realitet efter riksdagsvalet 2022.
 • Karaktäristik
  • Tillgänglig, utan jargong och förkortningar utan förklaring
  • Tydliga källhänvisningar i notapparat
  • Faktabaserad, ej spekulativ, ej värderande, utan rekommendationer
 • Förslag på disposition:
  • Framsida
  • Introduktion
  • Sammanfattning
  • Metod och avgränsningar
  • Analys
  • Slutsatser
  • Slutsida

Metod och avgränsning

 • Konsulten föreslår metod i övergripande ordalag i anbudet.
 • Givet pandemin och Moderaternas utfästelser om att prioritera det humanitära biståndet bör rapporten utgå från att det humanitära biståndet förblir oförändrat från idag och att neddragningarna sker inom andra områden. Som minimum bör områdena demokrati, hälsa, antikorruptionsinsatser, klimat, livsmedelsförsörjning, mänskliga rättigheter och jämställdhet beröras. Exakt vilka områden som ska utgöra fördjupning görs i dialog med uppdragsgivarna.
 • Konsulten bör inkludera alternativa scenarier beroende på var sänkningen görs, t ex: sektor, geografi, målgrupp med belysande exempel som får rapportens målgrupper att både tänka och känna.
 • Rapporten får utgå från Sida:s och FN organs olika former av resultatrapporter, förhoppningsvis även från intervjuer av Sida och ev FN organs representanter och underlag som de kan presentera som svar på konsultens frågor.
 • Konsulten ska samråda med de beställande organisationerna under processen för vägledning om val av fakta och underlag.
 • Slutsatserna ska bygga på både kvantitativ och kvalitativ analys med illustrerande exempel.

Process och tidsram

 • Deadline för att inkomma med anbud: 6 augusti 2021
 • Tidsram: ca 6 veckor från kontraktsskrivning inklusive minst två avstämningar och feedback från de beställande organisationerna, att definieras i kontrakt
 • Betalning: 33% kr vid kontrakt, 67% vid godkänd slutprodukt

Maxkostnad (inkl. moms)

90,000 kr.

Anbudet ska innehålla:

 • En presentation av konsultfirman, inkl. CV(n), och sammanfattning av tidigare liknande uppdrag och referenser
 • Metod och tidplan i stora drag för studien
 • Kostnad inkl. moms

Bedömningsgrund av anbud

 • Kostnad
 • Kvalitet på anbud, i synnerhet metod
 • Kvalifikationer och erfarenheter av liknande uppdrag, inkl vana att söka och hantera statistiska data om bistånd

Anbuden skickas till: anbud@diakonia.se

Vid frågor:

Mattias Brunander, Policy- och påverkanschef Diakonia, mattias.brunander@diakonia.se

Eller
Magnus Walan, Senior Policy Advisor Diakonia, magnus.walan@diakonia.se

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.