Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias första namn var "Frikyrkan hjälper" och i början låg fokus på humanitära insatser.

Historik

Diakonias arbete startade 1966. Ända sedan dess har den utsatta människans behov och den enskilda individens möjligheter att förändra världen stått i fokus för verksamheten.

Startade 1966

1966 led Indien av svår torka. Några av Sveriges frikyrkor gick samman och organiserade en hjälpinsats. Detta återupprepades vid sexdagarskriget i Mellanöstern året därpå. 1970 drabbades människor i Bangladesh av enorma skyfall och översvämningar. Åter samlades kyrkorna för en gemensam aktion.

Ett långsiktigt arbete

Efter dessa insatser ville kyrkorna hjälpa katastrofdrabbade människor på ett mer långsiktigt sätt. Inom ramen för Sveriges Frikyrkosamråd (tidigare Sveriges Frikyrkoråd) började kyrkorna forma en organisation som kom att kallas "Frikyrkan hjälper". 1984 byttes namnet till Diakonia.

I dag har Diakonia två huvudmän: De kristna samfunden Equmeniakyrkan och Alliansmissionen.

Bok om Diakonia: "I livets tjänst" heter en bok av Diakoniamedarbetaren Rachel Norborg Jerkeby. Den utkom i mars 2006, då det var 40 år sedan Diakonia grundades. I boken, som du kan ladda ner längst ner på denna sida, kan du läsa mer om Diakonias rika historia.

Förändring som mål

Ordet ”diakonia” har sitt ursprung i grekiskan och betyder omsorg eller tjänst. I kristen tradition används ordet "diakonia" för att beskriva arbetet för en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser – skapelsens rikedom. Målet är att stå till tjänst för de som behöver vår hjälp, att förändra och att våga tro på att det går. Och att inte vänta på att det ska ske av sig självt.

Policy styr arbetet

Diakonias policy styr arbetet. I denna beskrivs bland annat med vilka huvudteman vi arbetar och vilka värden som ligger till grund för arbetet.

Boken om Diakonia