Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias generalsekreterare Georg Andrén. Foto: Martina Holmberg

Löner och arvoden

Transparens är otroligt viktigt för oss på Diakonia.

Årsmöte och styrelse

Diakonias årsmöte är det högsta beslutande organet som väljer styrelse och utser generalsekreterare.

Diakonias styrelse fastställer lön för generalsekreterare, biträdande generalsekreterare och för avdelningschefer på Diakonias huvudkontor.

Diakonias generalsekreterare

Generalsekreteraren är tillsvidareanställd och omfattas av bransch- och löneavtalet för Ideella och idéburna organisationer. Inget avtal avseende avgångsvederlag har träffats med generalsekreteraren.

I år tjänar Diakonias generalsekreterare Georg Andrén 62 500 kronor/månad. Han har inget avgångsvederlag. 

Generalsekreteraren ansvarar för: 

Att organisationens aktiviteter utvecklas och genomförs enligt riktlinjer som beslutas av årsmöte och styrelse.

Att företräda Diakonia inför myndigheter, massmedia, allmänhet och Diakonias huvudmän

Lönesättning och arbetsvärdering inom Diakonia 

För anställda i Sverige och sverigeanställda i utlandstjänst sker en årlig lönerevision enligt avtal (mellan Arbetsgivaralliansen bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna organisationer, Unionen, Vision, Fastighets- och Akademikerförbunden). De centrala parterna kommer överens om hur stort löneutrymme som ska ligga till grund för den årliga lönerevisionen.

Diakonia använder sig av JämO:s Analys Lönelots som utgår fr��n tre huvudområden som anges i jämställdhetslagen för att beskriva och bedöma krav i arbetet. Varje tjänst värderas utifrån sin befattningsbeskrivning och lönen sätts utifrån faktorer som Diakonia har rangordnat. 

Efter en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna är lönerna på Diakonias huvudkontor indelade i förhållandevis fasta kategorier.

I särskilda fall kan det vara nödvändigt att under en begränsad tid anställa personer med särskilda fackkunskaper för att tillgodose organisationen den kompetens som saknas. Undantag ifrån gällande löneriktlinjer kan göras efter avslutad MBL förhandling.

Ideellt engagagerade

Många människor engagerar sig i kampanjer, insamlingar och andra aktiviteter för Diakonia. Dessa insatser är oerhört värdefulla. Dessutom finns det lokala aktivistgrupper med ideellt engagerade.