Diakonia - Människor som förändrar världen

​Långsamma framsteg vid klimatförhandlingarna

Large thumbnail
2017-05-18

Idag avslutas två veckor av FN-förhandlingar i Bonn kring det som ska bli Parisavtalets ”regelbok”. Trots mörka moln på himlen i väster, i form av den amerikanska administrationens obeslutsamhet kring sin medverkan i det globala klimatarbetet, har förhandlingarna gått stadigt framåt.

På en övergripande nivå finns ett samförstånd och en gemensam vilja hos länderna att driva på klimatarbetet och genomföra Parisavtalet. Det påverkas inte av USA:s eventuella framtida sorti från avtalet.

En del svåra nötter kvarstår ändå att knäcka. Länderna är till exempel fortfarande inte överens om vad som ska räknas som klimatfinansiering. En definition skulle kunna lösa upp knutar och göra det möjligt att komma vidare med detaljerade regler kring rapportering av finansieringen, från såväl givar- som mottagarsidan.

– Det känns hoppfullt med en konstruktiv anda i samtalen. Samtidigt är ojämlikheten mellan parterna så uppenbar och frustrationen från utvecklingsländerna så tydlig, över att det egentligen inte kommer några nya pengar till klimatarbetet, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Under första veckan fick FN:s klimatsekretariat ta emot synpunkter och förslag till en handlingsplan kring jämställdhetsfrågor som ska genomföras under 2018-2019. Diakonia deltog i den workshop där länder och observatörer hade möjlighet att göra inspel till handlingsplanen och bidrog med konkreta förslag på aktiviteter.

I november möts länderna återigen i Bonn för klimattoppmötet COP23, men under värdlandet Fijis ledarskap. Då blir det viktigt att på agendan återigen få upp frågan om hur fattigare länder ska kunna få ersättning för den förlust och skada som orsakas av klimatförändringar.

Diakonia ser också fram emot att länderna vid COP23 antar en ambitiös handlingsplan för att främja jämställdhet i klimatarbetet.