Diakonia - Människor som förändrar världen
Nu släpper Norges Bank rapporten Tax and Transparency Expectations towards Companies. Foto: Norges bank

Investerare tar ställning för ökad transparens

Norges Bank går i bräschen och tar ställning för offentliga land-för-landrapporteringar för multinationella företag. Vi välkomnar initiativet och hoppas att fler stora investerare följer efter, så att skatteflykten från utvecklingsländer förhindras. Transparens är avgörande för möjligheten att utkräva ansvar och för att kunna säkerställa att lagstiftning efterlevs.

2017-04-24

EU:s förslag är inte tillräckliga

Inom EU pågår en process för att företag ska åläggas att göra så kallad offentlig land-för-landrapportering. Det innebär att företag ska rapportera sina vinster och vad de betalar i skatt, samt annan relevant information, i varje land de är verksamma. Men det förslag till land-för-landrapportering som EU-kommissionen har presenterat riskerar bli verkningslöst i kampen mot den globala skatteflykten. Läs mer i Aktuell Hållbarhet och i SvD.

Norges Bank går i bräschen

Nu har den norska centralbankens enhet för kapitalförvaltning, Norges Bank Investment Management tagit ställning för ökad transparens och sagt att de förväntar sig att företag gör offentlig land-för landrapportering. De skriver att deras  förväntningar gällande skatt och transparens vilar på tre principer: att skatter ska betalas där det ekonomiska värdet skapas, att företagens skattepolicies är något som högsta ledningen bör ha ansvar för och att offentlig land-för-landrapportering bör vara en central hörnsten i öppenhet kring skattefrågor.

Banken skriver explicit att de inte ser att det skulle skada företagens konkurrenskraft med offentlig land-för-landrapportering, något som motståndare ofta åberopat som argument mot ökad transparens.

Avgörande för ansvarsutkrävande och efterlevnad

Det är positivt att en så stor investerare tar ställning för ökad transparens! Diakonia och våra partner har länge argumenterat varför land-för-landrapporteringen är ett nödvändigt verktyg för att stoppa skatteflykten, som drabbar fattiga länder hårdast. Att informationen är offentligt är helt avgörande för möjligheten att utkräva ansvar, särskilt i länder där skattelagstiftning brister eller resurser saknas för att säkra att den följs.

Andras kommentarer: 
Norwegian Church Aid välkomnar bankens initiativ 
som ett stort och viktigt steg i kampen mot skatteflykt. 
Eurodad har gett ut ett dokument i åtta punkter om varför land-för-land rapportering är en bra idé för företagen och investerare i Europa.