Diakonia - Människor som förändrar världen

Konfliktmineraler måste redovisas öppet

Nästa år börjar EU:s nya lag om konfliktmineraler att gälla, men majoriteten av de konfliktmineraler som importeras till Sverige omfattas inte av lagen. Dessutom höjs röster för att det ska hållas hemligt vilka företag som måste följa lagen, något Diakonia och många europeiska organisationer med oss kritiserar hårt.

2020-03-09

År 2021 träder EU:s nya konfliktmineralförordning i kraft efter flera års förberedelsearbete. Varje EU-land har utsett en myndighet som skall övervaka importen av konfliktmineraler till EU-länder, i Sverige har det uppdraget fallit på Statens geologiska undersökning, SGU. I dagsläget är det bara fyra mineraler som formellt är klassade som konfliktmineraler – tantal, tenn, volfram och guld.

Luckor i lagen

Konfliktminerallagen har flera kryphål för import av konfliktmineraler, exempelvis om de importeras som delar av produkter. Majoriteten av de konfliktmineraler som importeras till Sverige kommer hit just på det sättet. Som en motvikt till luckorna i lagen har vi idag ett stort antal företag som har valt att ursprungsredovisa konfliktmineraler i sina produkter för att dels möta krav från kunder, och dels kunna leva upp till sina egna etiska principer.

Redovisa öppet

I flera europeiska länder har det förts en debatt om att myndigheterna inte skall offentliggöra vilka företag som importerar konfliktmineraler och därmed omfattas av lagstiftningen. Diakonia anser att man alltid skall sträva efter högsta möjliga transparens i all myndighetsutövning där det är möjligt, och när det gäller importföretag som omfattas av EU:s konfliktmineralförordning finns det inga rimliga skäl att detta skulle sekretessbeläggas.

Dåligt för företagen

Att sekretessbelägga uppgifterna om företag som omfattas av konfliktmineralförordningen kommer inte att gynna näringslivet, risken är tvärtom att företag som har utvecklat bra hållbarhetsarbete och själva redovisar sina åtgärder hamnar i fokus för granskningar medan företag som har sämre transparens eller inte är kända som importörer av konfliktmineral inte granskas på samma sätt.

Tillsammans med ett stort antal europeiska bistånds- och människorättsorganisationer anser Diakonia att uppgifterna om företag som omfattas av EU:s konfliktmineraldirektiv skall vara offentliga uppgifter.