Diakonia - Människor som förändrar världen

Räkna även svenska utsläpp i andra länder

Utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat. Men samtidigt har utsläpp i andra länder, till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt. Dessa är nu större än de utsläpp som sker inom vårt lands gränser. I Klimatmålsinitiativet kräver 21 organisationer att alla utsläpp ska räknas.

2015-06-01

Otillräcklig mätmetod

I dag rapporteras framför allt de utsläpp av växthusgaser som sker inom Sveriges gränser. Men mätmetoden är inte tillräcklig eftersom den inte synliggör alla de utsläpp som Sverige och svenskarna ger upphov till utomlands genom vår konsumtion.

Alla utsläpp måste inkluderas

Att istället mäta ur ett konsumtionsperspektiv innebär att alla de utsläpp som privat och offentlig konsumtion ger upphov till inkluderas, oavsett om de sker inom eller utom Sveriges gränser. De utsläpp från svensk produktion som går på export räknas inte med.

Som privat konsumtion räknas aktiviteter som att bo, resa, äta och shoppa men även elektricitet, transporter, byggnadsmaterial och annat. Den offentliga konsumtionen inkluderar alla utsläpp som det offentliga ger upphov till, exempelvis vid vägbyggen, drift av vård och omsorg, skolor, kollektivtrafik med mera.

Vi äter mer kött - men det syns inte i statistiken

Ett tydligt exempel på när konsumtionen ökat utan att utsläppen som det orsakar syns i statistiken är den svenska köttkonsumtionen. För trots att vi äter mer kött i Sverige så har utsläppsstatistiken relaterad till vårt köttkonsumtion minskat. Dagens rapporteringsmodell mäter endast produktion inom landet och eftersom vår egen köttproduktion har gått ner de senaste decennierna, så redovisar vi inte de utsläpp som sker i de länder vi köper kött ifrån.

Kontraproduktivt att flytta utsläppen utomlands

Vill man dra de möjliga konsekvenserna av endast produktionsbaserad utsläppsstatistik till sin spets kan man alltså med fördel lägga ner utsläppskrävande industri på hemmaplan för att i stället importera samma varor. För Sveriges del skulle det utifrån ett produktionsperspektiv exempelvis kunna vara positivt att lägga ner svenskt jordbruk för att istället importera maten från andra länder, även om det totalt ökar de globala utsläppen.

Sverige kan gå i bräschen

Tillsammans med 20 andra organisationer har Diakonia startat Klimatmålsinitiativet. Vi vill att Sverige ska ta ansvar både för de utsläpp som sker i Sverige, de som vår konsumtion orsakar globalt och de som vi har ägarinflytande över. 

Om Sverige går i bräschen och lägger till ett uttalat mål om att sänka de konsumtionsbaserade utsläppen, skulle det kunna inspirera andra höginkomstländer att införa liknande mål. Detta hoppas vi leder till att länder med utsläppskrävande produktion inför förnybara energisystem.

Alla har rätt till ett lika stort utsläppstutrymme

Den ökande medvetenheten om vår totala klimatpåverkan måste översättas i konkreta mål och åtgärder. Genom Klimatmålsinitiativet uppmanar vi riksdagens partier och ledamöter att ta fram och anta ett etappmål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen!  Det nya etappmålet behöver formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att målet att hålla den globala uppvärmningen till under två grader kan nås.