Diakonia - Människor som förändrar världen
I Kitui i Kenya blir vädret allt mer oförutsägbart - här en åker förberedd, men regnet har inte kommit.

IPCC: Ökande utsläpp kräver omedelbara åtgärder

Den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel IPCC släpptes söndagen 13 april och handlar om hur utsläppen av växthusgaser kan och bör minskas. De två tidigare delrapporterna behandlar klimatförändringarnas fysiska effekter respektive hur dessa effekter påverkar jordens befolkning. Rapporten heter ”Mitigation of Climate Change”.

2014-04-14

I sammanfattningen för beslutsfattare (Summary for Policymakers, SPM) av rapporten från IPCC framgår det att en rättvis fördelning av de nödvändiga utsläppsminskningarna är en förutsättning för att internationellt samarbete ska bli fruktbart. Rapporten framhåller även att de flesta klimatåtgärder har positiva effekter även på andra samhällsmål, som till exempel folkhälsa.

Några av de viktigaste punkterna i rapporten:

De skadliga utsläppen av växthusgaser har ökat snabbare de senaste tio åren än vad de gjorde under 1970-2000

Kostnaden för att minska utsläppen till en nivå som kan hålla tvågradersmålet är mycket små – om världens länder kommer överens och startar genast

Storskaliga förändringar i energisektorn krävs om tvågradersmålet ska kunna nås

Om lite görs för att minska utsläppen före 2030 blir det betydligt svårare att nå tvågradersmålet, och alternativen för att göra det blir färre

Investeringar i fossil energi måste minska kraftigt, och investeringar i energieffektivisering måste öka kraftigt om klimatmålet ska nås

Sedan IPCC:s förra rapport har flera typer av förnybar energi blivit lönsam på egen hand, vilket gör förnybar energi till en snabbt växande kategori i energiförsörjningen

Industrisektorn kan minska sin energiintensitet med 25 procent (och därmed sina utsläpp) bara genom att byta till bättre teknik, som finns kommersiellt tillgänglig – och med ytterligare utveckling, ytterligare 20 procent

Urbaniseringen och stadsutveckling innebär en chans att bygga samhällen med lägre utsläpp

Analys och slutsatser

Den publicerade rapporten skiljer sig på några punkter kraftigt från det utkast Diakonia tidigt hade tillgång till. Till exempel har siffrorna för utsläppsminskningarnas kostnad blivit betydligt tydligare. Det är glädjande, inte minst eftersom rapporten visar att det inte innebär några stora uppoffringar för världens länder att ta sig an klimatutmaningen med snabba och stora utsläppsminskningar.

The cost of mitigating climate change - IPCC

Figuren visar hur lite det kostar att snabbt och gemensamt minska utsläppen (som kallas ”Mitigation” på engelska), vilket bör vägas mot de sannolikt mycket högre kostnader en kraftig global uppvärmning skulle orsaka.

De rika ländernas ansvar

Det rapporten inte nämner är att de kostnader som faktiskt uppstår (på kort sikt åtminstone) inte gärna kan bäras på samma vis av alla länder. De rikare länderna, som Sverige, är de som släppt ut merparten av de växthusgaser som orsakar klimatförändringarna, medan fattigare länder i många fall fortfarande ligger under de utsläppsnivåer som är globalt hållbara. Det är dessutom i de rikare länderna förmågan finns, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, vilket innebär ett tydligt ansvar.

Det krävs alltså att de rikare länderna bär en större del av kostnaderna för att minska utsläppen. Ett sätt att hantera detta är genom klimatfinansiering (löften som Sverige hittills inte levt upp till), där rikare länder lovat att stötta fattigare länder.

Sammanfattning för beslutsfattare

IPPC har gjort en sammanfattning för beslutsfattare, Summary for policymakers som sammanfattar de övergripande slutsatserna av den senaste rapporten: 

Till Summary for Policymakers på IPCC:s webbplats (pdf)