Diakonia - Människor som förändrar världen

EU:s bistånd missar målet

EU:s bistånd når inte de människor som behöver det allra mest. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017. Det visar en färsk rapport från CONCORD Europa. Men Sverige står fortsatt upp för biståndet.

2018-10-17

I dag släpper den europeiska plattformen för biståndsorganisationer, CONCORD Europa, sin årliga granskning av EU:s bistånd - AidWatch. Granskningen visar att EU:s bistånd präglas av egenintressen och att säkerhets- och migrationspolitiska områden prioriteras.

Det är särskilt biståndet till de som behöver det mest – länderna med mest utbredd fattigdom – som inte levereras. Det rimmar illa med principen om att ingen ska lämnas utanför – leave no one behind – när världen strävar mot att nå de globala målen i Agenda 2030. EU, som är världens största biståndsgivare, har sagt sig vilja öka biståndet till dessa länder. Men det går trögt.

Extrem fattigdom koncentrerad till sköra stater

Biståndsnivåerna står stilla och majoriteten av EU:s medlemmar drar ner på sitt bistånd – Sverige undantaget. EU har som mål att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd, men 2017 kom man bara upp till 0,49 procent, en minskning jämfört med året innan.

– År 2030 räknar man med att den extrema fattigdomen i världen kommer att vara koncentrerad till sköra stater som är drabbade av kris och konflikt. EU måste börja leva upp till sina åtaganden gentemot dessa länder och stärka sitt arbete där behoven är som störst, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén i en kommentar till rapporten.

Bistånd kopplas till migration i många länder

Just nu pågår processen med att förhandla fram EU:s framtida budget. AidWatch-rapporten visar att EU i budgetprocessen tenderar att vilja lägga biståndspengar i subventioner till näringslivet och där det kan gynna EU säkerhetspolitiskt. Biståndet kombineras i flera länder med villkor om att mottagarlandet ska minska migration till Europa.

Det är en trend som går stick i stäv med vedertagna principer om vad som är effektivt bistånd. Sverige går delvis emot den europeiska trenden och behöver fortsätta vara en motkraft mot den negativa utvecklingen.

Sverige står fortsatt upp för biståndet

Sveriges bistånd ökade 2017 jämfört med året innan och nådde målet om 1 procent av BNI.  Sverige har haft ett  tydligt fokus på fattigdomsbekämpning som mål för biståndet i processer inom EU och OECD:s biståndskommitté DAC medan andra länder velat tumma på viktiga principer om vad som är ett effektivt bistånd. Regeringen tog under året som gick fram en rad tematiska strategier för biståndet, till exempel om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, jämställdhet, hållbar social utveckling, samt hållbar ekologisk utveckling och klimat. Biståndsmyndigheten Sida fick bland annat i uppdrag av regeringen att bättre stötta partnerländer att nå sina klimatmål, och att motverka det minskade demokratiska utrymmet för civilsamhället och andra aktörer i många länder.

– Det är positivt att Sverige i förhandlingarna om EU:s nya utvecklingspolitik stått upp för ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning medan andra medlemsstater ville se mer integrering av bistånd och militära insatser. Sverige har även fortsatt sitt stöd och påverkansarbete för att kompensera för USA:s nedskärning av finansiering för sexuella och reproduktiva rättigheter vilket vi välkomnar, säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén.

Den osäkra utkomsten av valet 2018 gör att riktningen för utvecklingspolitiken under kommande år är svår att förutsäga i nuläget. Sannolikt får Sverige en svag minoritetsregering vilket påverkar möjligheten att fatta beslut. De borgerliga partierna vill byta ut det nuvarande policyramverket för biståndet och även handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030. Oavsett vilka partier som kommer att samarbeta i regeringsställning blir utvecklingspolitiken ett område där förhandlingar krävs mellan partierna.

CONCORD Sverige samordnar svenska organisationers gemensamma arbete med att bevaka EU-ländernas biståndsåtaganden. I CONCORD Sveriges AidWatch-grupp ingår följande organisationer:

Diakonia, Forum Syd, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union, We Effect och Världsnaturfonden WWF.