Diakonia - Människor som förändrar världen

Biståndsmedel ska användas till att bekämpa fattigdom

Diakonia har tillsammans med sex andra medlemmar i Concords AidWatch-grupp skickat ett brev till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt vice statsminister, med uppmaningar om hur Sverige bör tillämpa OECD DAC:s nya riktlinjer för avräkningar från biståndet.

2018-03-26

Fasa ut avräkningarna på sikt

Concords AidWatch-grupp ser det som oförenligt med biståndets syften att använda medel som annars skulle ha gått till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer till att täcka kostnader i andra budgetposter. Vi har vid flera tillfällen framfört att regeringen bör anta en plan för att på sikt helt fasa ut avräkningar från biståndsbudgeten. I brevet till Isabella Lövin, som även gått till utrikesutskottets ledamöter, uppmanar vi regeringen att tillämpa det nya DAC direktivet restriktivt.

Striktare riktlinjer för avräkningar

Ett litet steg i rätt riktning är att OECD:s biståndskommitté DAC antagit striktare riktlinjer för avräkningar av förvaltningskostnader, och att regeringen tillämpade dessa redan i budgetpropositionen för 2018.

DAC:s nya direktiv för rapportering av avräkningar säger att beräkningen bör hållas konservativ, och att man ska "iaktta försiktighet för att undvika att kostnader överskattas".

Uppmaningar till regeringen

I brevet uppmanar vi regeringen att tolka och tillämpa det nya direktivet på ett sätt som innebär minsta möjliga negativa effekter på biståndets kvalitet, transparens och trovärdighet. Principen om att tillämpa riktlinjerna konservativt bör leda till att Sverige inte ökar utan enbart begränsar avräkningarna. Vidare så uppmanar vi regeringen att redovisa all information om avräkningarna, inklusive siffror och underlag, på openaid.se, i enlighet med DAC:s beslut om att offentliggöra detaljerade beräkningar.

I brevet ställer vi även en rad frågor om vilka mekanismer som kommer att byggas in i den nya svenska beräkningsmodellen för att säkerställa att försiktighet iakttas.