Diakonia - Människor som förändrar världen

Moderaterna vill satsa åtta miljarder mindre på biståndet än regeringen

Som enda alliansparti vill M satsa mycket mindre på biståndet än regeringen inför 2018, åtta miljarder på tre år, 3,4 miljarder redan under nästa år. De andra borgerliga partierna håller sig glädjande nog på regeringens nivå. Vi har gått igenom alliansens budgetmotioner ur ett biståndsperspektiv.

2017-10-10

I Moderaternas skuggbudget går att läsa:
”För att uppfylla enprocentsmålet för biståndet gör regeringen nu ökningar av utgifterna för biståndsverksamhet på sex miljarder kronor mellan 2017 och 2018. Så snabba utgiftsökningar riskerar att leda till sämre kvalitet och större risk för fel. Moderaterna väljer att göra kraftiga ökningar, 2,7 miljarder kronor till 2018, men med en mer försiktig bana för att återgå till en procent av BNI.”

Man kan lätt få intrycket att Moderaterna inte ser hur stort behovet av bistånd i världen faktiskt är, när de menar att det inte kan bli ett effektivt bistånd nästa år om man höjer budgeten för snabbt. Vikten av kvalitet och effektivitet i bistånd får inte underskattas, men att ifrågasätta den föreslagna ökningen på denna grund är inte konsekvent, givet att Moderaterna inte protesterat vid tidigare snabba nedskärningar av biståndet som drabbat redan existerande program.

Med tanke på hur de globala behoven ser ut, kan 3,4 miljarder svenska kronor snabbt och effektivt komma till nytta. Här är några konkreta exempel på biståndsverksamhet med omedelbara behov:

Det akuta underskottet till följd av Trumps så kallade Global gag rule beräknas till ungefär 71 miljarder kronor. USA:s bistånd inom detta område resulterade enligt en uppskattning av Guttmacher Institute förra året i att 27 miljoner kvinnor fick tillgång till preventivmedel, två miljoner osäkra aborter kunde undvikas och 11 000 kvinnor räddades från att dö i samband med en graviditet.

FN:s samordningskontor för humanitär hjälp (UNOCHA) talar om icke-finansierade behov under 2017 på 23,5 miljarder amerikanska dollar., det vill säga ungefär 187 miljarder kronor. 

FN:s syrienprogram är bara finansierat till drygt 37 procent

Bistånd till fel saker
I förra nyhetsbrevet beskrev vi vad Diakonia gärna ser i budgeten för 2018. Samma önskemål har vi även när det gäller alliansens budgetmotioner. Det gäller både innehåll och anslag. 

Ser vi till innehållsfrågorna är vi mycket kritiska till hur bistånd används som en påtryckning för att hindra asylsökande att nå Europa eller som del för att få fram återvändandeavtal som till exempel med Afghanistan.  Eller att bistånd direkt används för att direkt hindra asylsökande att nå Europa som till exempel stöd till Libyens kustbevakning som skjuter mot flyktingbåtar. Dessa nya fenomen i framför allt EU:s bistånd är efter en snabb scanning mycket lite beskrivet i alliansens bugetmotioner. 

De andra partierna bättre
Det mest uppseendeväckande i Moderaternas skuggbudget (se sidor 142-143) är alltså att deras biståndsandel minskar från 0,96 av bruttonationalinkomsten 2017 till 0,93 procent under 2018.

Samtliga motioner från C, KD och L väljer att lägga sig på samma biståndsnivå som regeringen. Vi gläder oss åt denna enighet att stå upp för en nivå som vi i den rika delen av världen borde ha råd med. Där vi avsätter en procent av BNI i bistånd, och där både regering och opposition nu äntligen använder det nya sättet att räkna ut BNI.

Centerpartiet ger även en positiv signal om additionella medel för klimatet: ”Centerpartiet anser att en procent av Sveriges BNI fortsatt ska gå till bistånd samt att mer resurser utöver detta ges till klimatåtgärder och anpassning.” 

Avräkningar motverkar inte fattigdom

Liberalerna skriver i sin motion ”Vi anser att så kallade avräkningar från biståndsramen är försvarbara om de görs i enlighet med dessa regler. Det gäller bland annat en del kostnader för flyktingmottagande. Sverige ska föra en human och solidarisk asylpolitik. Många människor har under de senaste åren flytt till Sverige på grund av krig och konflikt. Det är på basis av detta berättigat att biståndet till del täcker upp de kostnader det medför, så länge 70 procent av biståndsbudgeten går till bistånd. I detta läge vill Liberalerna också halvera stödet till informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige.”

I sammanhanget kan man notera att avräkningarna  ligger på 2 752 miljoner och infoanslaget ligger på 150 miljoner, enligt regeringens budgetförslag. 

Vi kommenterade redan i förra utskicket att de relativt låga avräkningarna från biståndet i grunden beror på att EU bland annat genom avtalet med Turkiet har stängt gränserna. Finansiering av flyktingkostnader i det rika Sverige är inte förenligt med biståndets mål om att motverka fattigdom.