Diakonia - Människor som förändrar världen

Oroande urholkning av EU:s bistånd

En tydlig trend syns i årets AidWatch-rapport – EU:s bistånd påverkas starkt av ländernas egna agendor för migrations- och säkerhetspolitik. Sverige nådde sitt biståndsmål 2015, men bara på grund av rekordstora avräkningar för inhemskt flyktingmottagande. Diakonia ser en oroande urholkning av det europeiska biståndet.

2016-10-26

EU och dess medlemsstater har ett mål om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd, ett mål som aldrig har nåtts. Enligt årets AidWatch-rapport, som granskar EU-biståndet, nådde bara fem länder hela vägen fram 2015: Luxemburg, Sverige, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Utvecklingen äventyrar de åtaganden som bland annat EU gjort inom ramen för Agenda 2030. Där understryks biståndets unika roll för att agendans mål ska kunna nås.

Pengarna nådde inte fram

Totalt sett rapporterade EU:s institutioner och medlemsstater in ett bistånd på 0,44 procent av BNI förra året. Nära en femtedel nådde dock aldrig utvecklingsländerna, utan stannade i EU för att framför allt bekosta ett inhemskt flyktingmottagande. Om man räknar bort de medel som stannade kvar, var biståndet 0,36 procent av BNI. Sverige nådde nästan det egna målet på 1 procent, men bara när regeringens avräkningar för att bekosta flyktingmottagande inkluderas.
EU har varit tydlig med att unionen ska använda sig av olika incitament, som bistånd och handelsfördelar, för att få länder att samarbeta för att uppnå EU:s migrationspolitiska mål medan det blir konsekvenser för länder som inte samarbetar.
– Vi ser i dag en oroande trend hur EU:s bistånd påverkas av medlemsländernas egna agendor för migrations- och säkerhetspolitik, men också att det används till att främja den egna privata sektorn. Det strider mot grundläggande principer om biståndseffektivitet som världens ledare har enats om, säger Penny Davies, Policyrådgivare, Diakonia och medlem av Concords AidWatch-grupp.

Bekämpa fattigdom

Aidwatch-rapporten pekar även på några oroväckande trender inom EU:s bistånd, bland annat en försämrad transparens. Under senare tid har mottagarländer, parlamentariker och civilsamhälle i allt högre grad exkluderats från viktiga utvecklingspolitiska processer. I november hålls nästa högnivåmöte om utvecklingseffektivitet i Nairobi. I detta sammanhang har världens givarländer enats om att ett verkligt bistånd är det som har fattigdomsbekämpning i fokus.
– Det är viktigt att EU och medlemsländerna lever upp till sina biståndsåtaganden och säkerställer att bistånd går till det som det är tänkt för – att bekämpa fattigdom och olika insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer, säger Penny Davies.

Läs rapporten här

NamnStorlekFiltypLadda ner
CONCORD_AidWatch_Report_2016_web 902 KB PDF