Diakonia - Människor som förändrar världen
Tillsammans är vi starka. Med stöd från Diakonias samarbetsorganisation Chetna Bharati satte kvinnor från tolv byar i Indien press på byggherrar och politiker, som såg till att den fuskbyggda bron byggdes om. Foto: Stephen Welch

Diakonias svar om biståndsplattformen

Två år försenad släppte regeringen den biståndspolitiska plattformen i slutet på januari. 140 instanser, däribland Diakonia, har därefter haft tre veckor på sig att komma in med remissvar.

2014-02-12

Plattformen presenterar nya mål för biståndet och ska i sin slutgiltiga form ersätta tidigare styrdokument och riktlinjer för det svenska biståndet, som efter diverse avräkningar ligger på cirka 30 miljarder kronor.

I Diakonias remissvar betonar vi att vi ser många bra saker i skrivelsen men också att vi ser behov av förtydliganden på en rad områden:

Övriga politikområden får inte undergräva biståndets mål.

Sveriges möjlighet att stötta människors arbete att ta sig ur fattigdom och förtryck går långt utanför biståndet. Det finns politikområden som idag inte är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU. Klimatpolitiken och skatteflyktsfrågan är exempel på politikområden där regeringen behöver utveckla strategier för att de inte ska motverka utvecklingsmålen.

Strukturella problem som ojämlikhet behöver synliggöras

Vi delar analysen att det rättighetsbaserade arbetet börjar med individer. Men vi menar att förändringar kommer av att människor går samman.  Därför föreslår vi en tydligare skrivning kring betydelsen av att människor organiserar sig där också vikten av att arbeta med maktanalys, ojämlikhet, normer och lagar betonas. Sådana strukturella problem ligger ofta till hinder för förändring och utveckling.

Lokalt ägarskap försvåras av givarnas detaljstyrning

Det är bra att skrivelsen tar upp vikten av lokalt ägarskap och definierar det bland annat genom de internationella överenskommelserna för bättre kvalitet i biståndet (Paris, Accra och Busan). Men Diakonia ser områden där detta behöver utvecklas:

Utkrävandet av ansvar är fokuserat på mottagarna. En beskrivning av vilket ansvar som bör avkrävas av givarna måste till.

Den så kallade resultatagendan detaljstyr biståndet och minskar mottagarnas möjligheter till påverkan. Diakonia anser att skrivelsen bör understryka betydelsen av lokala konsultationer, där olika grupper i mottagarländerna får komma till tals och styra vilka insatser som ska genomföras.

Biståndet via privat sektor måste få krav på utvecklingsresultat

För att samarbetet med den privata sektorn ska vara utvecklingseffektivt behöver regeringen utveckla policys och strategier som ligger i linje med gällande internationella överenskommelser och som företagen måste följa.

Tillväxt ett medel att nå målen - inte ett mål i sig

Diakonia föreslår en problematisering av begreppet tillväxt och ett klargörande: tillväxt bör inte ses som mål i sig utan snarare som medlet att uppnå biståndets olika målsättningar och en hållbar utveckling. Vi föreslår också att regeringen klargör att det är den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som sätter ramarna för övrig utveckling.

När plattformen presenteras för riksdagen i slutet på mars hoppas vi att regeringen tagit till sig våra synpunkter och förslag.

Läs mer:
Magnus Walan på Diakoniabloggen om processen: ”Nya plattformen för bistånd – stora förändringar behöver bättre förankring”

Diakonias remissvar på biståndsplattformen

NamnStorlekFiltypLadda ner
Diakonias remissvar på biståndsplattformen 262 KB PDF