Diakonia - Människor som förändrar världen

Export till priset av mänskliga rättigheter?

Hur mycket hänsyn tar de svenska exportorganen egentligen till den övergripande politiken för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning? Detta studerar Diakonia och Amnesty i rapporten "Export till priset av mänskliga rättigheter?"

PGU: Även handeln ska främja mänskliga rättigheter

I december 2003 beslutade en enig riksdag om en svensk Politik för Global utveckling (PGU). Genom beslutet fastställdes att alla politikområden, inklusive handel, ska främja mänskliga rättigheter.

I en rapport har Amnesty och Diakonia nu granskat i vilken utsträckning de svenska exportorganen - Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) och Exportrådet säkerställer att den verksamhet man stödjer respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med PGU.

Företagen och staten har ett ansvar för mänskliga rättigheter

Både företag och den svenska staten har ansvar att säkerställa att deras handlingar inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter.

- Om svenska staten ska stödja svenska företags verksamhet i andra länder måste den därför, som ett minimum, inrätta system för att säkerställa att verksamheten inte orsakar eller bidrar till människorättskränkningar, säger Lise Berg, generalsekreterare för svenska Amnesty.

Flera exempel på affärer som kan bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter

Diakonia och Amnesty konstaterar i rapporten att svenska exportorgan har gett stöd till affärer och exportfrämjande projekt som riskerar att bidra till kränkningar.

Som exempel kan nämnas exportkreditgarantier till försäljning av militär radarutrustning till Pakistan och helstatliga Rymdbolagets diskussioner om försäljning av ett flygburet övervakningssystem till Libyen. Andra exempel är medverkan på en vattenmässa i Israel och en handelsdelegation till Kongo.

Det finns stora brister avseende öppenhet och transparens, vilket begränsar möjligheterna till oberoende granskning.

Bristen på tydlig instruktion kring PGU får allvarliga konsekvenser för ansvarsutkrävande.

Ingen av de tre institutionerna har en samlad strategi eller policy för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och att fattiga människors intressen är vägledande. Rapporten noterar att de tre undersökta institutionerna har börjat ta steg i rätt riktning och det finns en vilja till förbättring.

- Så länge exportorganens öppenhet inte förbättras och man får bättre målbeskrivningar och utvärderingsmetoder går det inte att säga att regeringen har levt upp till PGU:s mest grundläggande målsättningar, summerar Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Visar på problem och ger förslag till lösningar

I rapporten pekas på ett antal problem där svensk export sker utan hänsyn till lagar och internationella förbindelser om mänskliga rättigheter. Rapporten ger också konkreta förslag på hur landets export bättre kan bidra till att uppfylla målen i Sveriges politik för global utveckling (PGU).

Ladda ner rapporten