Diakonia - Människor som förändrar världen
Ulf Frödin.

Fattiga betalar för rikas utsläpp

De rika ländernas konsumtion orsakar utsläpp och klimatförändringar medan de fattiga betalar notan.

Var finns rättvisan? Utsläppen av växthusgaser orsakar klimatförändringar med katastrofala konsekvenser för människor som lever i fattigdom. De rika länderna står historiskt sett för de största utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men det är i de fattiga länderna som de negativa konsekvenserna är mest kännbara.

Sårbarheten ökar

Att kunna äta sig mätt, dricka rent vatten eller ha en trygg bostad är ingen självklarhet för fattiga människor. Och med fler naturkatastrofer ökar deras sårbarhet ännu mer. De 100 fattigaste länderna står för 3 procent av utsläppen och frågan är hur länge fattiga länder ska behöva betala för rika länders utsläpp i form av bland annat torka och extrema förändringar
i väder.

Vi bär ansvar

Diakonia ser klimatfrågan ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi måste stoppa klimatförändringarna som orsakas av utsläppen av växthusgaser och samtidigt säkra fattiga människors rätt till utveckling. Sverige och de andra rika länderna som bär det största ansvaret för växthuseffekten, har merparten av de resurser som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vad vill Diakonia?

Diakonia vill att Sveriges mål om utsläppsminskningar blir mer ambitiösa – både i omfattning och i tid. Det är viktigt att med konkreta åtgärder visa hur ett utsläppssnålt samhälle kan kombineras med hög livskvalitet. Här har Sverige även en viktig roll att spela både i EU och i FN-förhandlingarna om klimat. Det är också viktigt att bidra med ekonomiska resurser och teknisk kunskap så att fattiga länder kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt få möjlighet att anpassa sig till de klimatförändringar som sker.