Diakonia - Människor som förändrar världen
Före och efter statskuppen i Mali har Diakonia varit på plats och nära samarbetat med lokala organisationer för att säkerställa att människor som drabbats av kuppen ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Mali: Arbetet för demokrati och mot fattigdom fortsätter

Den 22 mars 2012 ägde en statskupp rum i västafrikanska Mali, ett land där Diakonia finns på plats och bland annat ger stöd till organisationer som arbetar med demokratisering och mot korruption. Här en intervju med Diakonias Ida Svensson, på plats i Mali:

2012-03-28 Ansvarig: Ingela Karlsson

Vad gör Diakonias samarbetsorganisationer i det här läget?

- Det finns idag en löst sammanhållen rörelse för demokrati, med ett 40-tal partier och många folkrörelser. Flera av Diakonias samarbetsorganisationer finns med i detta nätverk. Rörelsen har bland annat gått ut med en tydlig uppmaning om demokratisk och fredlig lösning på situationen som uppstått.

Påverkar det som har hänt de organisationer i Mali som Diakonia samarbetar med och ger stöd till?

- De organisationer som Diakonia ger stöd till i Mali arbetar främst utanför huvudstaden på landsbygden. Där har man inte märkt av kuppen ännu.

- En konsekvens av kuppen är dock organisationernas påverkansarbete: Plötsligt har de inte någon demokratisk motpart att samtala med när det gäller att påverka beslut inom olika områden.

Kommer Diakonias arbete i Mali att behöva förändras?

- Eftersom Diakonia i Mali har ett tydligt fokus på demokratisering och arbete mot korruption samt fattigdomsbekämpning så kommer de insatser vi gjort och planerar att göra att vara fortsatt aktuella.

- Inom demokratiserings- och antikorruptionsområdet arbetar flera av våra samarbetsorganisationer långsiktigt med att stärka demokratin, öka människors deltagande och tilltro till demokratin, speciellt på lokalt plan.

- Mali har idag ett decentraliserat styre, precis som Sverige. Beslut om lokala frågor fattas till stor del på kommunal nivå. Diakonias samarbetsorganisationer arbetar därför mycket med att utbilda lokalpolitiker så att de kan fatta goda beslut. I ett land som Mali är det oerhört viktigt att de folkvalda har kunskaper om till exempel hur de ska hantera en budget, eftersom risken för korruption är så hög.

Hur jobbar Diakonia för att malierna ska få mer inflytande över politiska beslut?

- Parallellt med att lokalpolitiker utbildas så jobbar Diakonias samarbetsorganisationer med att ge medborgarna möjlighet att påverka och följa upp politikernas arbete. En eller ett par gånger per år anordnas så kallade demokratiska utfrågningar - ett slags stort forum där helt vanliga medborgare kan möta sina folkvalda och ställa frågor. Om det till exempel har planerats en ny skola i en kommun och ingen sådan har blivit byggd så kan forumet ge folk chansen att på reda på varför och ställa sina politiker till svars för hur de använt resurserna.

Korruptionen är ett stort problem. Hur möter man det?

- Diakonia ger också stöd till utbildning av medborgarkommittéer i exempelvis hur en kommunal budget fungerar. Denna ”citizens’ control” handlar ofta inte så mycket om att upptäcka korruption och dåligt styre som att förebygga det. När de folkvalda vet att folket följer deras arbete bli det svårare att till exempel stoppa pengar i egen ficka.

Fattigdomen då? Mali är ju ett av världens fattigaste länder. Och nu hotar svält hela Sahel-regionen och så sker samtidigt en statskupp...

- Diakonia ger stöd till flera lokala organisationer som arbetar för att förbättra människors levnadsvillkor. Det handlar bland annat om att minska utsattheten genom att skapa inkomstmöjligheter for kvinnor och unga, om att stärka bönders möjlighet att gå samman och få bättre priser för det de säljer av sin skörd etc. Med tanke pâ att missnöjet över dåliga levnadsvillkor är en stark underliggande orsak till kuppen så är detta arbete viktigt, vid sidan om det direkta demokratiarbetet.

- Diakonia kommer också att fortsätta arbetet för förbättrade levnadsvillkor och hantering av konflikter om naturresurser tillsammans med vår samarbetsorganisation AMSS i regionen runt Timbuktu.

Vad gör Diakonia på det nationella planet?

- Redan innan kuppen hade vi inlett ett arbete med att stärka våra samarbetsorganisationers förmåga att påverka lagar och beslut pâ nationellt plan. Om det civila samhallet kan blir mer aktivt och konstruktivt påverka beslut i rätt riktning,så blir det bättre beslut som fattas.

- I ljuset av kuppen ser vi dock att vi måste stärka upp arbetet för att stärka människors möjligheter att ge utlopp för sitt missnöje på ett demokratiskt sätt. Där tittar vi och våra samarbetsorganisationer just nu på olika lösningar.