Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Honduras

Efter statskuppen 2009 har situationen för civilbefolkningen och människorättsförsvarare försvårats avsevärt i Honduras. Vardagen för människor som kämpar för sina och andras rättigheter präglas av myndighetsövervakning, trakasserier och hot. Många har fallit offer för det våld som idag gör att landet idag toppar statistiken över flest mord i världen. 

2015-09-08 Ansvarig: Reina Rivera

Svag demokrati

En central fråga i Diakonias arbete i Honduras är ökad insyn i hur myndigheter använder offentliga medel. Med insyn och kunskap blir det lättare för medborgare att påverka vilka satsningar och prioriteringar som görs. Därför ger Diakonia stöd till organisationer som arbetar för att "social revision" av offentliga resurser ska kunna göras av medborgarna.

Fri media har en viktig roll i skapandet av just politisk transparens och medborgerligt engagemang. Redan innan militärkuppen 2009 drogs Honduras med en utbredd korruption som slagit hårt mot en granskande journalistik när den mediala makten samlas hos några få kommersiella aktörer. Journalister som vågar granska och öppet ifrågasätta den rådande maktstrukturen bemöts med hot och våld. I Honduras har 48 journalister mördats sedan 2003 och än fler utsatts för våld. I enbart fyra av dessa fall har fallet nått domstol med resulterande dom medan resten förblivit olösta.

Diakonia arbetar med flera aktörer och organisationer för att återskapa och säkerställa ett fritt och säkert pressklimat. 

Jämställdhet en prioritet

I Honduras fortsätter våld mot kvinnor att vara ett enormt problem. I ett land med knappt nio miljoner invånare mördas ungefär 4-5 kvinnor per dag. Enligt statistik frias den misstänkte gärningsmannen i 94% av fallen medan mörkertalet, de fall som aldrig anmäls eller når rättslig prövning, är alltför hög. Tyvärr är det siffror som fortsätter att öka och det internationella organet WHO (Världshälsoorganisationen) beskrev nyligen våldet mot kvinnor som en epidemi.

Diakonia stöttar arbetet för jämställdhet via flera kvinnoorganisationer som inte bara arbetar med att samla in och sprida information gällande våld mot kvinnor utan även konkreta aktiviteter såsom lobbying och utbildning för att beivra men även bestraffa denna sorts brott. Våra samarbetsorganisationer fokuserar även på att öka kvinnors deltagande i politiska och sociala processer.

Orättvis fördelning

Som i många andra länder i Latinamerika lever en stor del av befolkningen i Honduras i fattigdom trots stora naturtillgångar. Fördelningen av resurser är alla annat än rättvis och på detta frodas en kultur av korruption som påverkar alla samhällsnivåer.

Mycket av den statliga marken har sålts ut långt under sitt reella värde till stora kommersiella aktörer och utan hänsyn till boende i området, vilket skapat våldsamma konflikter mellan säkerhetsstyrkor och civilbefolkning. Urfolk och småjordbrukare drabbas också hårt av de utsläpp som orsakas av en i princip oreglerad gruvindustri och ett storskaligt industriellt jordbruk.

Diakonia stöttar flera bondeorganisationer i deras strävan att skapa en politisk transparens och i eras kamp för rätt till mark, hem och demokratiska rättigheter. Detta arbete inkluderar även att de internationella aktörer som befinner sig i landet ska respektera inte bara de mänskliga rättigheterna utan även värna de naturtillgångar som finns.

Ditt stöd ger resultat

Våra samarbetsorganisationer har under åren gjort stora framsteg med att skapa ökad delaktighet och insyn i hur lokala myndigheter och förtroendevalda arbetar och använder offentliga medel.

Kvinnoorganisationer i Honduras spelar idag en viktig roll för att utöva inflytande och kräva korrekt och effektiv tillämpning av de landets lagar. Många av resultatet har gjorts möjliga tack vare stödet som Diakonia ger genom alla våra givare. Tack för ert stöd!

Läs mer om Diakonias arbete i Honduras