Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Victoriasjön - regionalt program för försörjning och rättigheter

Diakonia har arbetat i området runt Victoriasjön sedan 2006. Arbetet där har lett till en rad förbättringar när det gäller fiskebyarnas försörjningsmöjligheter och stärkandet av respekten för mänskliga rättigheter. Programmet drivs i Kenya, Tanzania och Uganda.

2014-08-18 Ansvarig: Caroline Kogi

Ett framgångsrikt program

Diakonias program för området runt Victoriasjön har lyckats med att:

Förändra attityderna gentemot människor som lever med hiv och aids – från stigmatisering till deltagande.

Stärka religiösa ledare så att de numera kan prata om tabun och missuppfattningar kring hiv och aids.

Minska våld i hemmen och övergrepp på barn bland de deltagande i programmet.

Många kvinnor har nått en större social och ekonomisk självständighet tack vare att de fått alternativa försörjningsmöjligheter.

Programmets deltagare har börjat se på sig själva som rättighetsbärare. Numera ställer de krav på att deras rättigheter ska tillgodoses av till exempel myndigheter.

Öka kunskaper om rättigheter och ansvarsskyldigheter gällande hälsa, hållbart styre och rättvisa.

Ett ökat fokus på mänskliga rättigheter

Programmet, som i nuläget planeras pågå fram till 2014, utvecklas hela tiden och mänskliga rättigheter blir ett allt tydligare fokus, framför allt sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) för utsatta och marginaliserade grupper, men också arbete med lokal demokrati och jämställdhet är viktiga delar i programmet.

Det utvecklade arbetet i programmet är en direkt konsekvens av att invånarna i fiskesamhällena runt Victoriasjön själva har börjat identifiera sig som rättighetsbärare och ser det som nödvändigt att arbeta med att stärka respekten för mänskliga rättigheter för att långsiktigt skapa mer hållbara försörjningsmöjligheter i regionen.

Involvera fler grupper i samhället

För att arbetet med SRHR – inklusive strävan att minska hiv och aids – ska få ett så stort genomslag som möjligt är det viktigt att aktivt engagera männen, en grupp som ofta utelämnas i arbetet med SRHR. Andra grupper som ofta utelämnas är unga män och kvinnor samt personer med funktionshinder, och därför arbetar Diakonia även för att engagera dessa grupper mer i SRHR-frågor.

Diakonias framtida arbete med SRHR inom programmet kommer att utgå från tre fokusområden: rättighetsperspektiv, religionsperspektiv och ett juridiskt perspektiv. Att utbilda lokala juristassistenter, så kallade paralegals, ser Diakonia som en viktig del i att skydda mänskliga rättigheter i området.

Lyckat kapacitetsbyggande arbete

Via vårt kapacitetsuppbyggande arbete har Diakonia genomfört utbildningar om SRHR, ekonomisk egenmakt och rätten till rättvisa. Detta har lett till ökad medvetenhet gällande rättigheter och skyldigheter för rättighetsbärare i frågor om hälsa, hållbart styre och rättvisa.

Fortsatt fokus med att säkra försörjningen för människor

Till sist kommer även programmets arbete med att stärka deltagarnas ekonomiska situation att fortsätta. Utan en säker och bra försörjning kan människor inte delta i samhällets beslutsfattande och programmets aktiviteter.

Det här omfattar bland annat stöd när det gäller att hitta alternativa försörjningssätt och utnyttjandet av lokala resurser för att skapa nya inkomstmöjligheter samt att minska beroendet av sjön och minska fattigdomen.

Läs mer om Victoriasjön - regionalt program för försörjning och rättigheter